Reglement for Uddelingen af Priismedailler ved det Kgl. Norske Universitet (1850)

§ 1. Kun academiske Borgere og Candidater, som ikke beklæde Kongelig Embede, kunne komme i Betragtning ved Concurrencen om Universitetets Priismedailler.
§ 2.Priisopgaverne offentliggjøres ved det academiske Collegium, efter Forslag fra vedkommende Faculteter. Afhandlingerne kunne forfattes enten i det latinske Sprog eller i Modermaalet; de indleveres til vedkommende Facultets Decanus inden 1ste Mai i det paafølgende Aar, alene betgende med Mottoer og ledsagede af forseglede Navnesedler.
§ 3.De indkomne Afhandlinger bedømmes af vedkommende Facultet eller af en af samme valgt Commitee, til hvis Medlemmer ogsaa kunne tages Vidensskabsmænd udenfor Facultetet, der maatte være villige til, paa Facultetets Anmodning at deeltage i Bedømmelsen. Fortjener nogen Afhandling, foruden den instillede, at udmærkes, tilkjendes denne Accessit.
§ 4.Censorenes Bedømmelse af samtlige Afhandlinger indsendes inden Midten av August til Collegiet, hvis Formand samme Dag, som de nye academiske Borgere immatriculeres, uddeler Præmierne i Nærværelse af Collegiets og Facultetets Medlemmer og af de øvrige Universitetslærere, der maatte ønske at overvære Uddelingen. Collegiet gjør derefter Indberetning til vedkommende Departement og bekjendtgjør i offentlige Blade de Forfatteres Navne, hvem Præmier og Accessit ere blevne tilkjendte.

Publisert 25. okt. 2012 19:03