Forskning

Aktuell forskning: Professor Kristine Bonnevies tegninger av fingeravtrykk. Fotograf: Terje Heiestad.

Vi arbeider for å utvikle historiske forskningsprosjekter som har aktuell samfunnsrelevans, samtidig som de forbinder MUVs tre oppgaver; forvalting, formidling og forskning på Universitetets historiske arv. Målet er at forvaltning av gjenstander, utført i samarbeid med avdelinger og fakulteter, skal gå hånd i hånd med historisk forskning og formidling på internett og gjennom utstillinger. Forskningen tar utgangspunkt i, men er ikke begrenset til, Universitetet i Oslos historie.

Universitetshistorie og vitenskapshistorie er relaterte, men ikke sammenfallende forskningsområder. Universiteter er bare en av flere typer institusjoner hvor det foregår vitenskapelig forskning. Universiteter gjør dessuten mye mer enn forskning. De er steder for utdanning, utvikling av profesjoner, sosialisering av eliter, kulturelle og sosiale dragkamper og mye annet. Universitetet er også et møtepunkt mellom det lokale og nasjonale samfunnet og den internasjonale akademiske verden. For å forstå universitetet og dets samfunnsrolle, må vi studere, ikke bare vitenskapshistorien, smalt definert, men også det brede spekteret av andre samfunnsoppgaver som hører til universitetet.

MUVs forskning er en del av virksomheten ved Seksjon for etnografi, numismatikk, klassisk arkeologi og universitetshistorie (SENKU) ved Museum for kulturhistorie (KHM). MUV deltar også i forskningssamarbeid med andre UiO-enheter og eksterne institusjoner.

Aktuell forskning

Intelligensens historie: Et vitenskapshistorisk forsknings-, formidlings-, og forvaltningsprosjekt

Historiker Jon Røyne Kyllingstad leder prosjektet, som tar for seg utvikling og bruk av ulike teknikker for testing og måling av psykiske egenskaper i Norge fra første verdenskrig og fram til i dag. Gå til prosjektets nettside.

 

 

Kristine Bonnevie, 1921. Fotograf: M. Rud

Professor Bonnevies arkiv

Historiker Jon Røyne Kyllingstad ledet forskningsprosjektet From racial typology to DNA sequencing ved Norsk Teknisk Museum (NTM) (avsluttet våren 2018). Prosjektet var støttet av Norges forskningsråd og er utgangspunktet for utstillingen FOLK: Fra rasetyper til DNA-sekvenser som vises på NTM til og med høsten 2019. 

Professor Bonnevies arkiv bygger videre på dette. Prosjektet tar for seg biologen Kristine Bonnevie, hennes forskernettverk i Norge og internasjonalt og belyser relasjoner mellom arvelighetsforskning og rasehygiene. Professor Bonnevies arkiv dannet grunnlaget for en utstilling i samarbeid med Realfagsbilblioteket, UiO høsten 2018, og vil også munne ut i en nettutstilling som lanseres sommeren 2019.