Fundas for Hartvig Lassens guldmedalje

Stadfæstet ved kgl. resol. Av 6te august 1915.

§ 1. Denne medalje, hvis grundfond oprindelig utgjorde kr. 976,00 er indstiftet ved midler som Hartvig Lassens venner har indsamlet for at hædre hans minde. Den 1ste mai 1915 var gundforndet ved oplægning av renter steget til kr. 1 865,61.
Medaljen utdeles av det Akademiske Kollegium som belønning for besvarelse av en prisoppgave hvis emne er hentet fra nordisk litteraturhistorie.

§ 2. Om medaljen kan enhver norsk, svensk og dansk mand eller kvinde konkurrere.

§ 3. Opgave opstilles av det Akademiske Kollegiusm hvert andet aar, første gang i vaarsemesteret 1915, efter forslag av det Historisk-Filosofiske Fakultet, som ogsaa vælger en bedømmelseskomite bestaaende av dets egne medlemmer eller av andre som dertil maatte være villige.

§ 4. Besvarelsene maa være indsendt til kollegiet senest 15de april i det andet aar efterat opgaven er utsat. De skal alene være betegnet med et kort motto og være ledsaget av forseglede navnesedler. Medalje kan kun tildeles én besvarelse av samme opgave.

§ 5. Medaljen, som skal ha en værdi av mindst 120 kroner i guld (jfr. dog § 7), utdeles av kollegiet på Universitetets stiftelsesdag, første gang 2den september 1917.

§ 6. I tilfælde av at ingen til medaljen værdig besvarelse maatte indkomme, kan kollegiet efter nævnte fakultets indstillilngn utdele medaljen til en norsk, svensk eller dansk mand eller kvinde for fremragende arbeide indenfor den ovennævnte videnskap, ydet i løpet av de to nærmeste foregaaende kalenderaar.

§ 7. Den som blir tilkjendt medaljen, kan vælge om han vil motta den i guld eller i bronse med tillæg av et kontant beløp svarende til forskjellen i metalværdien.

§ 8. Den til grundfond bestemte sum forvaltes av det Akademiske Kollegium paa samme maate som Universitetets øvrige legatmidler og under den for disse anordnede kontrol.

Alene renterne kan anvendes, idet grundfondet skal være uangripelig. Hva der hver gang maate være til overs av renterne efterat utgifterne til medalje med etui er dækket, lægges til grundfondet. Naar grundfondet har naadd 3 000 kroner, kan kollegiet træffe bestemmelse om aarlig utdeling av medaljen. Det kan ogsaa utbetale prisvinderen et passende beløp som tillæg til medaljen værdi.

Publisert 25. okt. 2012 19:03