Fysisk Selskap 1909-1924

I 1909 ble Fysisk Selskap opprettet ved vårt universitet. Selskapet eksisterte og hadde virksomhet i perioden 1909-1924. Den håndskrevne møteprotokollen viser bredden i emnene våre fremste fysikere diskuterte.

Av Thormod Henriksen

Professor Sem Sæland. Ukjent fotograf/MUV.

Fysisk selskap kom i stand på initiativ fra to betydelige fysikere: professor Vilhelm Bjerknes og amanuensis Sem Sæland. Selskapet ble stiftet 4. mars 1909 med 37 medlemmer. Professor Oscar Emil Schiøtz var formann i det første styret, med professor Vilhelm Bjerknes som viseformann og amanuensis Sem Sæland som sekretær. Det hadde i alt 116 møter frem til 21. november 1924. Selskapet ble aldri formelt oppløst.

Foredragsvirksomhet

Målet med Fysisk selskap var primært foredragsvirksomhet. Ofte var det to foredragsholdere på et møte. Det var gjerne 7-8 møter per år. Virksomheten var på topp i 1914 med 14 møter og 1915 med 11 møter. Protokollen viser hvem som holdt foredrag, og det var gjerne et lite resyme av foredraget og noe om den den påfølgende diskusjon. Denne protokollen gir et interessant innblikk i den faglige og vitenskapelige virksomheten i perioden.

Lars Vegard fra studietiden i Cambridge 1908. Foto: Hills & Saunders/MUV

Ivrige foredragsholdere

Møteprotokollen viser at Vilhelm Bjerknes hadde 8 foredrag – han hadde også foredrag i den perioden han var i Leipzig. Det var forresten flere meteorologer som bidro med foredrag; blant annet Th. Hesselberg med 7 foredrag. Lars Vegard var uten tvil den ivrigste foredragsholderen. Hele 23 foredrag kan vi finne i protokollen.

Faglig bredde

Det var stor spennvidde i foredragene: Blant annet meteorologi, geofysikk og kjemi. Geograf Werner Werenskiold holdt 5 foredrag og kjemiker Ellen Gleditsch 6 foredrag.

Med rom for studenter

Som rimelig er, var det i første rekke de etablerte som holdt foredrag, men de lot også studentene slippe til. Allerede høsten 1909 var det foredrag av stud. real. Olaf Devik som refererte en avhandling (Om ætherens tæthet) av Oliver Lodge. I 1917 kom holdt Devik sitt 6. foredrag; da som cand. real. Professor Birkeland var død og foredraget hadde tittelen: Demonstration i prof. Birkelands laboratorium av hans eksperimenter over nordlys, zodiakallys etc. En annen sentral norsk fysiker, Johan Holtsmark, var også aktiv på møtene. Han var bare 19 år da han i oktober 1913 holdt sitt første foredrag. I alt holdt Holtsmark 6 foredrag i perioden 1913-1923.

Møteprotokollen

Vi skal her legge ut selskapets møteprotokoll med en del kommentarer og informasjon om foredragsholderne. Torger Holtsmark fant frem til protokollen, og Anne Katrine Trøgstad har overført det håndskrevne til et Word dokument. Thormod Henriksen har publisert dette som en PDF på nett, og har lagt til kommentarer og bilder.

Ellen Gleditsch. Ukjent fotograf/MUV

Eksempel fra møteprotokollen, 1912

Universitetsstipendiat Frk. Gleditsch: Om radioaktive transformationer. Efter en liten historisk oversigt over de radioaktive fænomener gav foredrags-holderen i korte træk en beskrivelse av de radioaktive transformationer og redegjorde for de love, hvorefter transformationerne foregår. Derefter gikk Frøkenen over til at omtale de teorier, der var opstillet for at forklare fænomenerne, og nævnte da, hvorledes Rutherford, der var den første som gav en teori, for at faa en forklaring; måtte gjøre visse antagelser om de utsendte partikler, først længe efter blev det paavist, at disse hans forutsætninger var rigtige.

Endelig gav foredragsholderen tilslut en del eksempler paa, hvorledes teorien fuldstændig forklarer at det ene stof dannes av det andet inden de enkelte familier ved at der stadig gives av elektrisk ladede partikler.

Se hele protokollen her

Av Thormod Henriksen
Publisert 16. okt. 2014 10:35 - Sist endret 17. mars 2021 16:39