En statsvitenskap blir født

Da faget statsvitenskap ble født i 1947 var foreldrene jurister og historikere. Det nye barnet var svært selvstendig, og i løpet av kort tid ble statsvitenskap en egen forskningsdisiplin. Statsvitenskapen var ikke alene; rundt faget vokste andre samfunnsfag i et forrykende tempo.

Av Linn Stalsberg

Statsvitenskap var et typisk barn av etterkrigstiden. Norge var preget av fem år med tysk okkupasjon og Qvilsings nazistiske marionetteregjering, og flere professorer etterlyste et slikt fag nå i den nye tid. Initiativtagerne var folkerettseksperten Frede Castberg, idehistorikeren A.H. Winsnes og historikeren Sverre Steen. Castberg var i tillegg rektor ved UiO i fagets formative år; 1952-1957.

I 1947 ble statsvitenskap etablert som studium. Først i 1957 ble det et eget institutt ved UiO, i 1965 ble det første professoratet i statsvitenskap opprettet.

Engasjerte samfunnsborgere

Målet var at statsvitenskap skulle dekke et kunnskapsbehov hos vordende journalister og diplomater. Faget ble umiddelbart populært blant nye studenter som selv hadde opplevd andre verdenskrig. Noen av dem hadde nok en visjon om å ”redde verden”, og foreleserne ønsket at de skulle bli engasjerte, opplyste samfunnsborgere. Mens faget var nytt, havnet det derfor i et spenningsfelt mellom å være et orienteringsfag, et forskningsfag og et profesjonsfag.

Institutt for samfunnsforskning i Munthes gate 31. Wikimedia commons.

Delt bosted

Statsvitenskap var et moderne barn som helt fra starten hadde delt bosted. Delvis bodde det på Universitet i Oslo, og delvis hos det frittstående Institutt for samfunnsforskning (IFS). Sistnevnte var opprettet av en krets rundt professor Arne Næss i 1950.

IFS holdt ikke til på Blindern, men først i Arbiens gate ved siden av Slottsparken, og fra 1960 i Munthes gate 31 på Majorstua. Det ble sagt at de som arbeidet IFS anså seg selv som en fortropp i en pågående revolusjon innenfor samfunnsfagene og de satset internasjonalt: IFS skaffet seg raskt et internasjonalt nettverk.

Politisk idéhistorie

De første årene var det jurister og historikere som drev faget frem. En av de store premissleverandørene for faget var Jens Arup Seip, som i 1948 ble utnevnt til professor i politisk idéhistorie. Seip skled dermed inn i en dobbeltrolle som historiker og lærer for første generasjon studenter i statsvitenskap. Politisk idéhistorie spilte derfor en viktig rolle for første generasjon statsvitere, sammen med statsrett og folkerett.

Nytt fag i stabilt land

Det nye faget vokste opp en historisk fase med uvanlig sterk politisk stabilitet, og fikk på den måten en myk start på tross av at de to fedrene Seip og Castberg hadde intellektuelle spenninger seg i mellom.

Bildet kan inneholde: briller, svart, stil, svart og hvit, monokrom.
Jens Arup Seip veileder studenter. Foto: SHS/MUV.

Castberg var tilhenger av en liberal-idealistisk tradisjon mange allerede hadde erklært død. Seip på sin side mente at det mest kraftfulle var en realistisk tilnærming til studiet av sosialt liv. Man skulle analysere samfunnet for å avsløre det. Å legitimere det var en helt annen aktivitet. Denne holdningen delte Seip med de andre samfunnsfagene. Særlig Seip var opptatt av sosiale og politiske maktmidler i samfunnet, og hvordan disse kunne skape avmakt hos andre.

Stein Rokkan

En nøkkelperson for faget og Seip ble Stein Rokkan. Han hadde bred internasjonal erfaring som Seip trakk veksler på. I 1947 deltok han i et UNESCO-prosjekt om demokrati under ledelse av Arne Næss, studerte deretter i Chicago og London før han ble tilknyttet ISF i 1951.

Uro i land og fag

I 1963 ble det uro både i land og i fag. Arbeiderpartiet hadde hatt makten i 18 sammenhengende år, da det oppstod regjeringskrise i etterkant av en stor gruveulykke i det statseide gruveselskapet Kings Bay. Samme høst talte Seip i Det Norske Studentersamfund der han ga en drepende karakteristikk av det sittende arbeiderpartiregimet. Seip anså de politiske institusjonene som redskaper der de få kunne herske over de mange. Ikke overraskende ergret dette Arbeiderpartiet voldsomt. Stein Rokkan, som ikke var glad i de store konfrontasjoner, la ikke opp til en direkte konfrontasjon med Seip og hans tolkning. Men det var ingen tvil om at han mente Seips tolkninger av samfunnet var ekstreme.

Flere disipliner bygget statsvitenskapen

Politisk idéhistorie preget altså statsvitenskapen, men også tanker om at det skulle være et realistisk studium, noe både Seip og Rokkan var opptatt av, på ulike måter.

Fra slutten av 1950-tallet utviklet Rokkan sammen med Henry Valen et norsk valgforskningsprogram, som åpnet dørene til en historisk orientert politisk sosiologi.

Gjennom studiet av folkeretten studerte man internasjonal politikk, og utenrikspolitisk historie ble en veletablert gren. Dette fikk senere avleggere: Norsk Utenrikspolitisk Institutt ble opprettet (NUPI) ble opprettet i 1960, og Fredsforskningsinstituttet i 1966.

Knut Dahl Jacobsen dro til Bergen allerede i 1969, hvor han etablerte feltet offentlig administrasjon- og organisasjonsvitenskap. Ukjent fotograf/Institutt for administrasjons og organisasjonsvitenskap, UiB

Fagutvikling utenfor universitetet

IFS sto etter hvert i en særstilling når det gjaldt utviklingen av forskning innen faget. Instituttet på universitetet ble på sin side en mer administrativ enhet knyttet til undervisning. Interessant nok var det gjerne utenfor UiO, som på ISF, at statsvitenskapen virkelig utviklet seg som fag.

Statsvitenskapens første professor

Statsvitenskapen hadde på 60-tallet overbevist om at de var i stand til å tolke samfunnet like godt som andre fag. I 1965 fikk faget sin første professor i Knut Dahl Jacobsen, som delte studiet inn i fire hovedbolker: politisk teori, politisk atferd, internasjonal politikk og offentlig politikk og administrasjon. Dette er fremdeles kjerneområder innen faget.

Kilder:

Thue, Fredrik, Helsvig, Kim, 2011: ”Universitet i Oslo, 1945-1975. Den store transformasjonen”, Unipub

Fredrik W. Thue: Statsvitenskapen 50 år – et kapittel av norsk samfunnsvitenskaps historie, i ”Norsk Statsvitenskapelig tidsskrift” 3/97

Av Linn Stalsberg
Publisert 13. mars 2013 14:51 - Sist endret 22. mars 2021 14:35