Samfunnsgeografi

Samfunnsgeografer studerer menneskenes samspill med den verden vi lever i. Det blir lagt vekt på tids- og stedsspesifikke (kontekstuelle) forhold. Regional utvikling blir sett på som et resultat av samspillet mellom globale og nasjonale prosesser av økonomisk, teknologisk, sosial og politisk karakter samt spesifikke historisk betingede lokale forhold på de aktuelle studiestedene. Institutt for samfunnsgeografi og Institutt for sosiologi ble slått sammen i 1996.

Publisert 26. sep. 2014 12:47

Samfunnsgeografi, tidligere kulturgeografi, var lenge administrert og samlokalisert med naturgeografi. Fagene som til sammen utgjør skolefaget geografi har imidlertid alltid tilhørt forskjellige fakultet.