Presseklipp: Studenttinget fastholder ansettelsen av kvinnelig lege

Aftenposten, 6. mars 1962: Med 22 mot 14 stemmer vedtok Studenttinget i Oslo sent i går kveld et forslag fra tingets arbeidsutvalg om å fastholde det tidligere vedtak om å ansette en kvinnelig ledge ved Studentenes helsestasjon, idet tinget samtidig beklaget den form kunngjøringen om ansettelsen av den kvinnelige lege først fikk.

Et forslag om å anbefale at gjeldende instruks for den kvinnelige legestilling oppheves og at stillingen blir å betrakte som en ordinær legestilling besatt med kvinnelig lege, var først blitt forkastet med 19 mot 19 stemmer, idet formannens, Torild Skards, dobbeltstemme gjorde utslaget.

I den uttalelse som ble vedtatt, gir Studenttinget uttrykk for sin glede over at Studentsamskipsnaden og Det akademiske kollegiums komité for studentenes helsetjeneste har bidratt til å efterkomme anmodningen om å ansette kvinnelig lege. Det understrekes imidlertid at tinget ikke i denne sak har tatt noe etisk standpunkt. Studenttinget har bare søkt å møte et behov som på grunn av arbeidspress vanskelig kunne la seg tilfredsstilles ved de eksisterende kommunale mødrehygieniske institusjoner i Oslo, og man har bare fulgt den praksis som er vanlig ved disse institusjonene. Det er overlatt den enkelte kvinnelige student å avgjøre hvorvidt hun ønsker å benytte seg av denne spesielle virksomhet, heter det i Studenttingets vedtak.

Avisoverskrift Aftenposten, 6. mars 1962

Under den langvarige og tildels meget skarpe debatt kritiserte en rekke talere at det i forbindelse med kunngjøringen om opprettelsen av stillingen var blitt understreket at den kvinnelige lege ved siden av vanlig konsultasjon skulle utføre svangerskapskontroll, gi hjelp i seksualpsykologiske problemer og veiledning i prevensjon. Dermed fikk hele saken en uheldig slagside, og den situasjon som ble skapt, har ført til at mange kvinnelige studenter vegrer seg for å søke den kvinnelige lege for helt ordinære konsultasjoner, ble det bl. a. hevdet.

Talere som gikk inn for det forslag som først var blitt forkastet understreket at det å få veiledning i prevensjon måtte være en sak mellom den enkelte pasient og den enkelte lege – at at denne veiledning måtte foregå under diskresjon uten noe påtrykk fra en offentlig betont serviceordning. Det ble også sterkt beklaget at man ikke på et tidligere trinn i saksbehandlingen hadde lagt større vekt på å vurdere de sosialetiske sider av saken.

Talere fra flertallet fremholdt at den kvinnelige leges arbeidsområde var fastlagt ut fra det praktiske synspunkt at det har foreligget et behov for seksualveiledning. De studenter som ønsker veiledning i prevensjon, må ha et sted å henvende seg eftersom ikke alle praktiserende leger gir konsultasjoner i dette spørsmål, ble det uttalt. Å endre instruksen for den kvinnelige lege vil bare føre til at man gir inntrykk av at det søkes å foreta en realitetsendring i saken, hevdet talere som støttet arbeidsutvalgets forslag.

Kilder

Aftenposten, 6. mars 1962

 

Emneord: [] Av Aftenposten, 6. mars 1962
Publisert 25. okt. 2012 19:02 - Sist endret 26. sep. 2019 15:25