Presseklipp: Studentene og prevensjonsveiledningen

Aftenposten, 21. februar 1962: Fra Studenttingets arbeidsutvalg.

I sin omtale av denne sak 19/2 -62 skriver Aftenposten: ”Det ble under møtet (til studentene ved Menighetsfakultetet) poengtert at teologene under alle behandlinger i Studenttinget hadde gått imot veiledning i prevensjon, men at dette var nedstemt med 30 mot 14 stemmer”.

Dette er ikke korrekt. I følge de godkjente referat fra Studenttingets møter har behandlingen av denne sak gått som følger:

4/4-60: En teologisk student fremmet forslag om å ta opp spørsmålet om en mødrehygienisk avdeling ved Studentenes Helsestasjon. Med 30 stemmer vedtok Studenttinget ”å utrede spørsmålet om å lette adgang til å få veiledning i prevensjon for kvinnelige studenter samt svangerskapskontroll”. Det motforslag som fikk 14 stemmer, bad kollegiets komité for Studentenes Helsestasjon utrede de praktiske og økonomiske spørsmål ved en eventuell mødrehygienisk veiledning. Det ble nedsatt en komité for å utrede spørsmålet.

Overskrift og tekstutsnitt Aftenposten 21. februar 1962

23/5-60: Komiéen la frem sin innstilling. Mot 4 stemmer ble det vedtatt å anbefale at ”det snarest mulig søkes innpasset veiledning i prevensjon og svangerskapskontroll ved Studentenes Helseorganisasjon”. Et forslag om at veiledning i prevensjon bare måtte gis til gifte studenter fikk 6 stemmer.

24/4-61: Innstillingen fra kollegiets komité om helsetjenesten for studentene ble lagt frem for Studenttinget. Her ble det anbefalt så snart som mulig å ansette en kvinnelig lege ved Studentenes Helsestasjon som ved siden av det vanlige legearbeide skulle gi ”veiledning for kvinnelige studenter i seksual- og svangerskapsproblemer”. Studenttinget sluttet seg til innstillingen uten stemmer imot.

I sin artikkel refererer Aftenposten til Studenttinget som organ for Studentsamskipsnaden. Dette kan lett oppfattes galt. Studenttinget er studentenes eget organ, valgt direkte av studentene. Det er riktignok at Studenttinget har som en av sine oppgaver å uttale seg om spørsmål som angår Studentsamskipsnaden og velge flertallet av riktig nok at Studenttinget har som styre sic. Men det ville være mer korrekt å si at Studentsamskipnaden er studentenes og Studenttingets organisasjon enn det motsatte.

Kilder

Aftenposten 21. februar 1962

 

Emneord: [] Av Arbeidsutvalget i Studenttinget, Aftenposten 21. februar 1962
Publisert 25. okt. 2012 19:02 - Sist endret 26. sep. 2019 15:26