Presseklipp: Prevensjon og studenter

Dagbladet, 27. februar 1962: Studentsamskipsnaden ved Studenttinget er blitt kritisert for vedtaket om å ansette en kvinnelig lege som foruten å yte konvensjonell hjelp, o g s å skal bistå med veiledning i prevensjon og svangerskapshygiene.

Det faller nær å si – selvfølgelig måtte en reaksjon oppstå. Har det noensinne hendt at vedtak av en slik art er blitt fattet uten vidtgående debatt, hvor alle og enhver vil hevde sitt syn på menneskelige verdier?

La oss forsøke å se dette vedtak som noe videre enn et teknisk hjelpemiddel for en samling studenter. Gir det ikke uttrykk for noe uendelig mye mer, et skritt nærmere erkjennelsen av mennesket slik det egentlig er? – Rett nok representerer vi det tenkende, vi har et sinn og vi kan føle en Gud. Men like fullt lengter vi, savner og begjærer; kan vi være ment å skulle fornekte oss selv?

Er det egentlig noen etisk høyverdig tanke å identifisere ektestanden med sjanse til fysisk utfoldelse? Et ekteskap burde og må ha andre normer som grunnpilarer.

Mon tro om vi taper så mye ved å revidere vårt syn på de seksuelle spørsmål. Bare få er gitt evne til å leve opp mot dette kristne ideal, hensynet til de andre burde tilsi at kravene tilpasses og gjøres slike, at mennesket kan beholde sin selvrespekt, og ikke skyves ut i unngåelig forringelse. Styrker det vår etiske streben, at vi føler utilstrekkelighet, og vet å handle galt? Det er illusorisk å tro at vår modning til fullverdige mennesker alene kan skje gjennom avholdenhet fra seksuell forståelse.

Avisoverskrift fra Dagbladet, 27. februar 1962.

Mennesker søker hverandre, og kan ikke annet, de leter etter trygghet fra savn og uvisshet. Hvorfor skal ekteskapet stå som det eneste løsen, som eneste redning fra den mangesidige beherskelse vi er pålagt å evne? La oss forkaste troen på at mennesket trenger slike agn for å søke ektestanden, vi må lære å innse at et harmonisk samliv ikke bygger på slike forutsetninger. Ekteskapet former en ramme om samlivet vi har villet, og blir et vern for våre barn.

Hva ville det ikke forebygge av tragedie og lidelse, om vi så som det primære å leve naturlig. Da kunne vi gi hvert et barn å vite at det var ønsket og villet, og vi kunne bli spart for de mange ekteskap som ikke grunner på noe valg.

Må vi forringe og grumse til noe så rent og verdifullt som lengslene i mennesket?

La det være sagt, Studenttingets vedtak er gledelig og nødvendig, det forteller om en vilje til erkjennelse, søker å fordrive trangsynthet og uforstand. Måtte det føre oss nærmere den dag da de ulykkelige ekteskap bare er et minne, og vi vet at intet barn vokser opp uten den trivsel og harmoni som det fortjener.

Kilder

T. Bentsen, Dagbladet, 27. februar 1962

 

Emneord: [] Av T. Bentsen, student. Dagbladet, 27. februar 1962
Publisert 25. okt. 2012 19:02 - Sist endret 26. sep. 2019 15:28