Presseklipp: Mange studenter imot prevensjonsveiledning

Aftenposten, 19. februar 1962: Studenter ved det teologiske menighetsfakultet vedtar skarp protestresolusjon.

Studenttingets vedtak om å opprette en stilling for kvinnelig lege som skal gi undervisning i prevensjon og svangerskapshygiene ved siden av annen legehjelp, har vakt sterk forbitrelse på mange hold i den norske studentverden. På et allmannamøte har studentene ved Det teologiske menighetsfakultet vedtatt å beklage at Studenttinget i denne sak har neglisjert enhver distinksjon mellom gifte og ugifte studenter og dermed de facto tatt standpunkt til et meget omstridt etisk spørsmål. Møtet beklager også den form kunngjøringen av legestillingen har fått og ber om at plakatene som er slått opp på lærestedene, må bli fjernet. Vedtaket på allmannamøtet – som fikk 107 stemmer – er sendt til styret i Studentsamskipsnaden og til arbeidsutvalget i Studenttinget.

I vedtaket fra Menighetsfakultetets allmannamøte heter det at man er kjent med at et betydelig antall studenter er imot Studenttingets vedtak. Med sitt organ Studenttinget synes Studentsamskipsnaden å ha overskredet sitt kompetanseområde, jfr. Paragraf 2 i Samskipsnadens lover: ”Studentsamskipsnaden har til oppgave å ta seg av faglige økonomiske, sosiale og kulturelle interesser som er s a m s (fremhevet her) for studentene”.

-Vi mener at det obligatoriske medlemsskap i vår studentorganisasjon med dette vedtak er blitt problematisk.

Dette forhold har nu tilspisset seg ved den tendensiøse kunngjøring av overnevnte legestilling. Oppslagene på de ulike lærestedene inkluderer unektelig en offisiell innbydelse til å leve i hor. Vi mener denne utforming beror på tilsnikelse hva angår Studenttingets hele vedtak idet et underpunkt presenteres som hovedsak, heter det i vedtaket.

Som kjent ansatte Studentsamskipsnaden efter vedtak av Studenttinget i mai 1960 en kvinnelig lege som tiltrådte sin stilling i januar iår. Stillingen ble bekjentgjort på fakultetene gjennom et sirkulære fra Studentsamskipsnaden under overskriften: ”Prevensjon”, - og det het i skrivelsen at det nu var ansatt en kvinnelig lege ved Studentenes Helsestasjon, som ved siden av vanlig konsultasjon skulle gi veiledning i prevensjon og hjelp til svangre kvinnelige studenter.

Sirkulæret og den form det fikk, har på mange hold ved Universitetet vakt oppmerksomhet, og det var på denne bakgrunn at studentene ved Menighetsfakultetet innkalte til ekstraordinært allmannamøte for å drøfte situasjonen.

Det ble under møtet poengtert at teologene under alle behandlinger i Studenttinget hadde gått imot veiledning i prevensjon, men at dette var nedstemt med 30 mot 14 stemmer. Det ble også sterkt understreket at det synes som om Studentsamskipsnaden i denne saken hadde gått utover sitt kompetanseområde, slik det også kommer til uttrykk i uttalelsen.

Normerende virkning

Studenter fra forskjellige fakulteter ved Universitetet i Oslo har sendt et åpent brev til Studentsamskipsnaden, Studenttinget og til Universitetet. I brevet, som er undertegnet av 30 studenter, heter det bl. a.:

  • Vi ønsker derfor å uttale at vi er i m o t at det er opprettet offentlig prevensjonsundervisning for studenter ved Studentenes Helsestasjon, idet vi mener en slik ordning fremmer et moralsyn som ringakter mange studenters etiske idealer og undergraver respekten for ekteskapet. Vi mener denne ordning i sin konsekvens vil få normerende virkning for studentenes livsførsel, og vi beklager derfor at Studenttinget har felt en moraldom i et så alvorlig og ømtålig spørsmål.

Avisoverskrift Aftenposten 19. februar 1962

Mange har også reagert mot den form kunngjøringen fikk ved nevnte oppslag. Vi har imidlertid med glede merket oss at de tendensiøse overskrifter er blitt endret. Likevel tror vi at den publisitet stillingen har fått har vært av en slik karakter at mange kvinnelige studenter nok vil ha vanskelig for å konsultere den kvinnelige lege i andre spørsmål. Avgjørende for oss er også i denne sak Guds Ords autoritet, som instituerer den kristne seksualetikk, heter det.

Kristens menneskesyn

  • Denne seksualetikk har sin naturlige sammenheng med det kristne menneskesyn i det hele og er båret oppe av hensynet til og omsorgen for det enkelte menneske. Et slag mot denne seksualetikk rammer derfor det menneskesyn som danner grunnlag for vår kultur.

Siden det i denne sak dreier seg om et omstridt etisk spørsmål, mener vi at Studentsamskipsnaden ikke burde ha befatning med en slik veiledningstjeneste, som neppe kan sies å ivareta ”interesser som er sams for studentane (paragraf 2 i Lov om Studentsamskipsnader).

Endelig henstiller vi til de instanser som er berørt av denne sak å ta disse spørsmål opp igjen til alvorlig gjennomtenkning.

Vi ønsker til slutt å presisere at protesten ikke gjelder den kvinnelige legestillingen i seg selv, heller ikke den lege som nå er tilsatt, men den offentlige prevensjonsveiledning som er knyttet til stillingen, heter det i det åpne brev til Studentsamskipsnaden, Studenttinget og Universitetet.

Kilder

Aftenposten 19. februar 1962

 

Emneord: [] Av Aftenposten 19. februar 1962
Publisert 25. okt. 2012 19:01 - Sist endret 26. sep. 2019 15:29