Vitenskap som byggestein: Universitetsmuseene på Tøyen

De naturhistoriske museene på Tøyen var universitetets største utvidelse siden sentrumsanlegget stod ferdig på 1850-tallet. Men planene var langt mer ambisiøse!

Bildet kan inneholde: bygning, vindu, hus, linje, skrift.

Et av Sinding-Larsens mange forslag til hvalmuseum på Tøyen, som skulle binde sammen Zoologisk og Geologisk museum. Tegningen er fra 1915.

Av Bjørn V. Johansen

Høsten 1901 sto det et leserinnlegg på trykk i Morgenbladet. Signaturen ”Almindelig Borger” protesterte på vegne av ”det uvidenskabelige publikum” mot at universitetets naturhistoriske museer skulle ”forvises til Tøien”. Brevskriveren mente at vestkanten var den eneste rette lokaliseringen. ”Saadanne Museer og Samlinger er ikke blot og bart til for Videnskapsmendenes Skyld, disse kunde vel til Nød finde Veien til Tøien, men de er ogsaa til for Publikums Skyld, og Publikum lærer aldrig Veien til Tøien … Tving lige saa godt Solen til at gaa mod Øst,” konkluderte innsenderen. Innlegget startet en opphetet avisdebatt som snart handlet om mer enn konflikt mellom øst og vest. Arkitekturens vesen, folkeopplysning, nasjonal prestisje og forholdet mellom samlinger og vitenskap ble raskt tema. 

Prekær plassmangel

Alle universitetsmuseene holdt opprinnelig til i universitetsanlegget ved Karl Johans gate. I løpet av et par tiår ble lokalene for små. Nordal Wille, professor i botanikk, sammenliknet tilstanden med en voksen mann som fremdeles måtte trekke i barneklær. Situasjonen var prekær – og statskassen slunken.

Utover i 1890-årene arbeidet Wille og geologiprofessor (senere rektor) Waldemar Christofer Brøgger for nybygg til de naturhistoriske samlingene. Vitenskap og kunnskapsutvikling ble av Brøgger løftet frem som byggesteiner for Norges fremtid. Her hadde museene en sentral plass. Nye byggeprosjekter skulle bekrefte universitetets tilstedeværelse og viktige samfunnsrolle. Byggingen av Historisk museum startet opp i 1897, men Wille og Brøgger nektet å la universitetsledelsens og Stortingets prioritering av de kulturhistoriske samlingene stoppe drømmene om en bedre fremtid for naturhistorien. De to arbeidet utrettelig videre.

De naturhistoriske samlingene ble lenge oppbevart og stilt ut i Domus Media, midtbygningen i universitetsanlegget i sentrum. Bygningens opprinnelige navn var Museum Naturale. 1912-1916, ukjent fotograf/MUV.

Finansieringsplan med bismak

En plankomité for museumsprosjektet ble endelig nedsatt i 1899. Brøgger var leder. Wille deltok som samlingsbestyrer. Det ble lansert en finansieringsplan som ville gjøre offentlige midler praktisk talt overflødige: Museene skulle nå bekostes av det såkalte Tøyenfondet, bygd opp fra tomtesalg fra en stor eiendom på Tøyen som universitetet hadde eid siden 1812. I 1902 godkjente Stortinget at fondets kapital, og ikke bare rentene, kunne benyttes til finansiering av nye bygninger. Til gjengjeld ble det slått fast at kapitalen aldri måtte være under 600 000 kroner. Kravet til minimumskapital gjorde at byggeprosjektet hele tiden ville være avhengig av nye tomtesalg. Siden Stortinget ikke ville forskuttere byggeutgifter, måtte universitetet avfinne seg med at utbyggingen måtte skje etappevis.

Vitenskapelig park i arbeiderstrøk

Komiteen gikk inn for å oppføre museene på Tøyen, øst i Kristiania. Her hadde universitetet allerede sin botaniske hage og ubebygd grunn. Tomter på Bygdøy og ved Uranienborg kirke i vest ble vraket. Snart ble folkeopplysningseffekten trukket frem som et argument for lokaliseringen. Nordal Wille viste også til internasjonale forhold. Kristiania kunne nå få et område tilsvarende Jardin des Plantes i Paris, en vitenskapelig museumspark inne i en botanisk hage. Samtidig ville området kunne bli så attraktivt at tomteprisene ville stige. Slik kunne det bli lettere å finansiere fremtidige byggetrinn.

Botanisk museum ble oppført inne i Botanisk hage i årene 1911-1913. Interiørene ble fullført i 1915. Ukjent fotograf/MUV.

Nøktern arkitekt

Komiteen pekte på at i dårlige tider var det uansvarlig å være annet enn nøkterne. De nye bygningene skulle fylle praktiske funksjoner fremfor å la arkitekturen selv spille hovedrollen. Hentydningen var uten tvil myntet på universitetets eget Historisk museum, som samtidig var under oppføring. De nøkterne formene preget allerede arkitekt Holger Sinding-Larsens arbeider. Kanskje det var derfor universitetet – sikkert på initiativ av Brøgger og Wille – engasjerte ham som bygningsfaglig konsulent for det nye museumsprosjektet. Sinding-Larsen var etter alt å dømme også en drivkraft for valget av Tøyen som byggested.

Planene tar form

Sommeren 1902 dro de tre på studiereise rundt i Europa. De besøkte mer enn femti museer, inkludert franske, tyske og engelske. I Sindig-Larsens senere journaler og korrespondanse refereres det særlig til Natural History Museum i London samt Pathologisches Museum i Berlin og Naturhistorisches Museum i Hamburg. København var siste stopp på reisen. Under oppholdet der, 2. juli, ble grunnlaget for Tøyen-prosjektet lagt. Tomten var en utvidelse av Botanisk hage mot nord. Anlegget skulle ha en felles administrasjonsbygning som fasade, hvor også laboratorier, auditorier og studiefasiliteter skulle inkorporeres. To frittliggende professorboliger, på 8–10 værelser, skulle legges på hver side. Fløyer for de zoologiske og mineralogiske samlingene skulle prioriteres. Senere skulle eventuelt en fløy til for bergartsgeologi anlegges imellom dem. Botanisk museum skulle ligge for seg selv lenger sør i hagen, nær de allerede eksisterende veksthusene.

Nye skisser

7. juli møttes arbeidskomiteen igjen, denne gangen hjemme i Kristiania. Sinding-Larsen hadde allerede revidert skisser og reguleringsplan for Tøyen-området. Han foreslo nå at det skulle etableres en egen bygning for samlingen av hvalskjeletter. Professorboligene skulle sløyfes. Mineralogi- og geologibygningene ble slått sammen og lagt parallelt med Zoologisk museum bak den nå frittliggende administrasjonsbygningen. I neste byggetrinn skulle de to museene forlenges bakover til dobbelt størrelse. Zoologisk museum skulle oppføres først. Det skulle være modell for det fremtidige mineralogisk-geologiske museet. Hvalmuseet skulle legges mellom dem. Med tiden skulle det utarbeides forskjellige varianter av hvalmuseet, både frittliggende og som en sammenbindende fløy. Ingen av variantene ble gjennomført.

Bergartsalen i Geologisk museum med Sinding-Larsens spesialtegnede innredning. Store deler av den opprinnelige innredningen i museumssaler og gallerier stod intakt så sent som på slutten av 2010-tallet. Da ble innredninger fjernet. Fotograf: Kine Selbekk Ottersen/MUV.

Zoologisk museum stod ferdig i 1908, Botanisk museum i 1913, og det mineralogisk-geologiske museet i 1917, men deretter var det slutt på pengene. Inntektene fra Tøyenfondet rakk til å bygge Zoologisk museum. Botanisk museum ble derimot forskuttert av Stortinget, mens det mineralogisk-geologiske museet i sin helhet var finansiert over statsbudsjettet. Mellomkrigstidens trange offentlige økonomi satte en effektiv stopper for videre planer. Zoologisk og Geologisk museum ble aldri forlenget, og verken administrasjonsfløyen eller hvalmuseet så noen gang dagens lys. En stor samling av hvalskjeletter som universitetet hadde bygget opp siden midten av 1800-tallet, og som var tiltenkt plass i det nye museet, endte i stedet i et midlertidig skur, og gikk til slutt tapt i en brann i 1947.

Kilder

Bjørn Vidar Johansen: Ekspansjon i Øst: Universitetsmuseene på Tøyen. i Byen og Blindern. Universitetet i Oslo 200 år, utstillingskatalog Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Oslo, 2011.

Av Bjørn Vidar Johansen
Publisert 25. okt. 2012 18:56 - Sist endret 8. apr. 2021 14:09