Ordensutdelingen ved det første Veneficus ballet i 1931

Æresridder av Den Røde Fluesopp, ridder av Mickey Mouse-ordenen og Den Avbrente Digel. Utmerkelsene satt løst på Veneficus’ første ball i 1931, etter bare ett semester på det nyopprettede Farmasøytisk institutt.  

Av professor emerita Berit Smestad Paulsen

Bildet kan inneholde: tekst, håndskrift, font, vegg, skrive.
Dokumentet dukket opp ved en opprydding for noen år siden i kilder som angikk Den Gyldne Slanges Orden.

Blant papirer og regalier tilknyttet Den Gyldne Slanges Orden dukket det opp et stort, håndskrevet dokument. Veneficus er studentforeningen ved Farmasøytisk institutt, og dette var ordensutdelingen som ble foretatt på deres første ball i 1931, 20 år før Den Gyldne Slanges Orden. Håndskriften var ikke lett å tyde, men med litt møye er teksten her transkribert. Her gjengis teksten ordrett:

Ordensutdeling ved det første Veneficus ball i 1931.

Hr. professor Axel Jermstad 

Det høie ordensråd tildeler Dem herved ordenen «Meldrøie» på grunn av fortjenester innen «Meldrøieekstract».

Ordenen er stiftet av Alexander den Store.

Hr. Professor Finn Kolle

Tildeles herved ordenen «Revekake».  Factum er at hr. professoren i farmaci har, for å komme til saken, ikke til dags datum har hatt noget å si.

Ordenen ble i sin tid innstiftet av Cleopatra.

Docent hr. dr. Bjarne Samdal

Utnevnes til æresridder av den «Røde Lygte» på grunn av sitt opplysningsarbeid på den organiske kjemis dunkle veier. Ordenen forplikter til ikke si nei til studentenes innbydelser når det er fest.

Utdeles en gang hvert jubelår.

Bildet kan inneholde: tekst, håndskrift, skrive, brev, dokument.
Utsnitt av dokumentet. Det håndskrevne dokumentet er stort - størrelse A0.

Docent hr. dr. Bernt Lynge

Utnevnes til Æresridder av «Den Røde Fluesopp» på grunn av sin forkjærlighet for alger, sopper og lav, samt ricinusplanten.

Ordenen er kun utdelt en gang og vil aldri bli utdelt mer.

Darwin var den første som fikk den.

Hr. apoteker Marius Moa.

Utnevnes til ridder av «Mickey Mouse-ordenen» på grunn av sin stilling som apoteker og derfor er hovedleverandør av rottegift. «Mickey Mouse-ordenen» er også en påskjønnelse for hans herlige anorganiske kjemi og hans deilige rystemixturer og suppositorier. «Mickey Mouse-ordenen» hører til de sjeldne, exklusive klasser som er trykt med * og fete typer. Må alltid bæres på Veneficus ball. Så vidt vites ikke tildelt før.

Hr. dr. Carl Stousland

Tildeles herved Tapperhetsmedaljen for sin store fortjeneste ved tolkning av medicinaltaksten. Den er også svær takk for velvillig oppklaring av vår «underverden» den mikroorganiske.

Så vidt vites har kun Napoleon fått den for sine erfaringer i Makrokosmos.

Bildet kan inneholde: tekst, dokument, papir, håndskrift, papirprodukt.

Hr. dr. Torstein Wereide

Tildeles herved i følge superposisjonsprinsippet ordenen «Kreftenes parallellogram». Einstein sa at alle måtte ikke få den av (…) med troll.

Hr. ammanuensis Bjørge Hansen

Tildeles herved ordenen den «avbrendte digel». Den tildeles med litt fast stoff, kan flakes efter behag. Den tilkjennegir stor begeistring for brenning, og må oppbevares i exiccator. Da ordenen er så sjelden av selv Scheele ikke fikk den, synes vi ikke den kan utdeles mer enn en gang.

Hr. ammanuensis Kjartan Saxholm

Slås til ridder av «Den gyldne nøkkel», som en av Dem der oppbevarer nøkkelen til hemmeligheten ved våre analyser. Våre resultater viser hans store fortjeneste i dette fag.

Hr. cand.pharm. Olaf Weider

Tildeles ordenen «Det skadte hjerte» på grunn av sin forkjærlighet til damene hvilket han stadig gir beviser på. Han har også stiftet et orkester som allerede på sommeren skal på Europaturné og hvor der hovedsagelig er søte, kjekke damer.

Den er en oppmuntring til fortsatt videnskapelig forskning. Må høist sannsynlig deles ut flere ganger.

Oppstartsball

Farmasøytisk institutt fikk sitt første kull med studenter høsten 1931. Instituttbygningen på Blindern var ikke innflyttingsklar ennå, så de holdt hus sammen med farmakologene i sentrum. Mye av undervisningen ble gitt ved andre institutt. Studentene ble opptatt til studiet på bakgrunn av sine resultater til Examen Artium, og undervisningen startet med kjemi, fysikk og botanikk i halvannet år. Deretter var det halvannet år på apotek der praktisk farmasi og apotekarbeid var i fokus. Så var det tilbake til universitetet i halvannet år der farmasøytisk kjemi, farmakognosi, farmakologi og galenisk farmasi var de viktigste fagene. Studieplanen som ble vedtatt juli 1931 varte frem til slutten av 1960-tallet med en del modifikasjoner og tillegg av fag etter som utviklingen i farmasien skred frem.

Men fokus for denne lille artikkel skal være ordensutdelingen i 1931 og de personer som ble funnent verdige til å motta ordenen:

Professor Jermstad. Ukjent fotograf/MUV

Professor Axel Jermstad

Jermstad var utdannet farmasøyt og var professor i galenisk farmasi i perioden 1930 – 1955. Etter apotekereksamen (1904) jobbet han i farmasøytiske bedrifter i Tyskland og Sveits. Han tok doktorgraden i Basel, Sveits, om bestemmelse av morfin i opium, og ble også dr. pharm. i Strasbourg, Frankrike, på en avhandling om innholdsstoffene i den eteriske olje fra salvie. Han var medlem av den komiteen som utarbeidet studieplanen som startet i 1931.

Professor Finn Kolle

Etter apotekereksamen i 1913 tok han doktorgraden ved universitetet i Bern, Sveits, i 1918. Kolle ble ansatt ved Universitetet i Oslo 1919 for å undervise i farmakognosi. I 1931 ble Kolle professor i farmakognosi, og han var ansatt ved Farmasøytisk institutt frem til 1940. Da overtok han Ila apotek som han drev til han gikk av med pensjon.

Portrett av Samdahl. Ukjent fotograf/MUV

Dosent Bjarne Samdahl

Samdahl tok apotekereksamen i 1920, og tok doktorgraden i farmasi i 1926 ved Universitetet i Strasbourg, Frankrike. Han var deretter en periode ved Pasteur-instituttet i Paris, Frankrike. Samdahl ble ansatt som amanuensis ved Kjemisk institutt, UiO, i 1920, 1.amanuensis og deretter dosent i Farmasøytisk kjemi. Han ble professor i 1932 og gikk av med pensjon i 1966.

 Bernt Lynge. Ukjent fotograf/MUV.

Dosent Bernt Lynge

Lynge var botaniker, og spesialist på lav, spesielt fra Arktis og Antarktis. Han ble cand. real. I 1909 og arbeidet fra 1906 ved Botanisk hage, deretter ved Botanisk museum, begge på Tøyen. Han tok doktorgraden i 1917, ble dosent i systematisk botanikk ved UiO året etter og var professor fra 1935 til 1954. Han underviste farmasistudentene i botanikk, Dette faget ble gitt i starten på studiet og la grunnlaget for farmakognosien.

Apoteker Hans Marius Moa

Hans Marius Moa tok Apotekereksamen våren 1911, og jobbet først ved Rodeløkken apotek. I 1924 var han manuduktør ved farmasøytisk medhjelpereksamen og var samtidig generalsekretær i Farmasøytisk forening og redaktør av tidsskriftet. I 1929 fikk han bevilling til å drive Rådhusapoteket, og med det fulgte det plikt til å fungere som instruksjonsapoteker ved Farmasøytisk institutt. Fra 1927 var han sensor ved apotekereksamen i organisk og uorganisk kjemi og var medlem i den farmasøytiske instituttkomiteen og byggekomiteen for det nye instituttbygget på Blindern.

Dr. Carl Josef Stousland

Stousland tok apotekereksamen våren 1923 og arbeidet deretter ved apotek i Bergen og Hønefoss. I 1925 tok han videreutdannelse i praktisk apotekarbeid som han studerte flere steder i utlandet, blant annet i Basel, Sveits. Der fortsatte han studiene og tok doktorgraden i farmakognosi i 1930. Han hadde deretter flere stillinger, bl.a. var han i perioden 1931 til 1936 1. amanuensis ved Farmasøytisk institutt. Apoteker Stousland var fra 1935 sensor ved Apotekereksamen.

Dr. Thorstein Wereide

Wereide var dosent i fysikk ved UiO og tok doktorgraden i 1913. Han arbeidet også i Paris, Frankrike, Leipzig og Göttingen, Tyskland. Han studerte også Birkelands etterlatte papirer i Egypt. Han var en av dem som underviste farmasøytene i fysikk. Fysikk var den gang viktig i starten på farmasistudiet da det ikke var opptakskrav om en realfaglig linje fra gymnaset. Wereide er for øvrig mest kjent på grunn av sine interesser innen parapsykologien. Han var opptatt av å bygge bro mellom den fysiske og psykisk-åndelige verden. Han var også kunstmaler og hadde Christian Krogh som læremester.

Amanuensis Bjørge Hansen

Det har ikke vært mulig å finne noen kilder om Bjørge Hansen verken i universitetsarkivene eller på Internett.

Amanuensis Kjartan Saxholm

Det vi vet om Kjartan Saxholm er at han var ansatt ved Det farmakologiske institutt og at han publiserte artikler sammen med Axel Jermstad, bl.a. om undersøkelser av tinkturer og bestemmelse av alkaloidinnholdet i Acetum sabadillae.

Cand. pharm. Olaf Weider

Olaf Weider tok apotekereksamen i 1931, og om igjen i 1932 for å forbedre karakterene. Han ble deretter ansatt hos professor Axel Jermstad ved Farmasøytisk institutt og ble etter noen år ansatt på Apotekernes Laboratorium, A.L. Han studerte kjemi videre i en periode ved Landbohøiskolen i København, Danmark, og etter hjemkomsten derfra anla han Weiders farmasøytiske fabrikk som fokuserte på produksjon av preparater basert på planter. 

Reklame for Weifa nypeekstrakt

Bedriften utviklet blant annet Weifas nypeekstrakt, et produkt rikt på C-vitamin, og også Astmasigaretter, basert på Folium stramonii, piggepleblad. Bedriften utviklet etterhvert flere produkter basert på opiumsalkaloidene. Han drev bedriften til pensjonsalder og deler eksisterer fortsatt. Olaf Weider var en aktiv person i den Farmasøitiske Orkesterforening, et orkester som var aktivt frem til krigsårene.

Veneficus ball

Det finnes dessverre lite informasjon om Veneficus ball de neste årene, men i første år av tidsskriftet Veneficus´ historie finnes det et referat fra ballet i 1935. Der står det ikke noe om ordensutdeling, men det står at Olaf Weider holder en tale der han overrekker leder av Veneficus en gullring med de ord om at denne ringen skal leder av Veneficus bruke ved alle offisielle anledninger, så vel innenlands som utenlands.

Kandidatring
Dagens kandidatring. Ukjent fotograf.

For noen år siden fikk Stian Holm Skjelberg laget en ring for kandidater utdannet ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, basert på denne gullringen.

Så vidt vites var det ingen ordensutdeling i regi av Veneficus før Den Gyldne Slanges Orden oppsto i 1951.

Av Berit Smestad Paulsen
Publisert 29. jan. 2020 11:30 - Sist endret 25. mars 2021 11:45