Universitetets fond for norsk historisk forskning

Statutter stadfestet av Socialdepartementet 28. november 1927.

§1. Universitetets fond for norsk historisk forskning er
oprettet ved en gave på 50 000,00 – femti tusen kroner –
skjenket Universitetet i 1923 av en av årets jubilanter, der
ikke vilde ha sitt navn nevnt.

De nærmere betingelser for gaven er fastsatt i rektors skrivelse
til Det akademiske kollegium av 20de september 1923.

§2. Fondets hovedøiemed er å virke gjennem prisopgaver, der
utsettes således at hvert annet år fristen for besvarelsen av en
opgave utløber, og en pris altså kan utdeles.
Forat et arbeide skal få prisen må det være et selvstendig
forskerarbeide og vidne om fremtredende videnskapelig begavelse.

Prisen består i en gullmedalje, der betegnes som Universitetets
gullmedalje for norsk historisk forskning, ledsaget av et
pengebeløp, der, når ikke særlige forhold gjør det utilrådelig,
består i de siste forløpne to års renter av kapitalen (og med
fradrag av regelmessig renteoplening administrasjonsutgifter
o.s.v.)

Prisen utdeles på Universitetets årsfest. Den kan kun tildeles
én besvarelse av samme opgave.

§3. Finnes intet arbeide å ha så stort videnskapelig verd at
det fortjener å belønnes, utdeles prisen ikke.

I så fall oplegges det pengebeløp som var knyttet til prisen til
et reguleringsfond. Dettes midler anvendes til fremme av norsk
historisk forskning gjennem utdeling av belønning for
fremragende historiske arbedier eller på annen måte som Det
akademiske kollegium til enhver tid bestemmer;
reguleringsfondets midler kan også gjennem kortere eller lengre
tid lades ubenyttet, såfremt kollegiet på ett eller annet
tidspunkt finner at reguleringsfondet bør nå en viss størrelse
før dets midler angripes.

§4.
Opgavene opstilles av Det akademiske kollegium efter forslag fra
en komité av historisk sakkyndige. Kollegiet opnevner så vel
denne komité som bedømmelseskomiteen for hver enkelt opgave.

§5. Besvarelsen må være innsendt til kollegiet senest 15de
april i det år der er satt som frist for opgaven.

Besvarelsene skal ikke være forsynt med navn, men med et kort
motto, som henviser til en lukket konvolutt med samme motto,
hvori forfatterens navneseddel er innlagt.

§6. Fondets kapital anbringes og forvaltes på samme måte som
for Universitetets øvrige legatmidler bestemt og under den for
disse fastsatte kontroll.

Av de årlige renter skal alltid først 1/10 – en tiendedel –
legges til kapitalen.

Publisert 25. okt. 2012 19:03