Statutter for ”Professor dr. med. Carl Schiøtz’s gullmedalje for hygienisk forskning" (1954)

Vedtatt av Det akademiske kollegium 30. april 1954.

Stadfestet av Sosialdepartementet 20. mai 1954.

§ 1.
Professor Carl Schiøtz innstiftet i 1935 ”Universitetets gullmedalje for hygienisk forskning” og ga et grunnfond som opprinnelig var på kr. 525.-, men som den 30. juni 1954 med opplegging av renter og gave fra Fabritius & Sønners Forlag utgjorde kr. 1 449.91.

I 1954 ble gullmedaljens navn forandret til ”Professor dr. med. Carl Schiøtz’s gullmedalje for hygienisk forskning” og de opprinnelige statutter, stadfestet av Det akademiske kollegium 31. august 1935, forandret. Samtidig ble kapitalen øket med kr. 25 000.- ved gaver fra

A/S Borregaards Forskningsfond
Fabritius & Sønner (Institusjonen Scheibler)
A/S Freia
A/S Glassvatt
A/S Lilleborg Fabrikker
Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab.

§ 2.
Av kapitalen kan de nødvendige midler tas til dekning av utgifter i forbindelse med forarbeiding av stanse og til medaljer for eventuell utdeling første gang i 1954. Heretter skal utgiftene til medaljer, etui m.v. dekkes av rentene av resten av kapitalen som skal utgjøre medaljens grunnfond.

§ 3.
Grunnfondet forvaltes av Universitetets kvestor på den måte og under den kontroll som er foreskrevet for Universitetets øvrige legatmidler. Grunnfondet, som kan økes med gaver og ved at ubrukte rentepenger tillegges, skal være urørlig inntil det blir kr. 30 000.-. Heretter kan tiloversblevne rentepenger etter at gullmedaljene er betalt, utdeles gullmedaljevinnerne som bidrag til fortsatt forskning.

§ 4.
”Professor dr. med. Carl Schiøtz’s gullmedalje for hygienisk forskning” skal utdeles som belønning for hygienisk, særlig yrkeshygienisk forskning.

§ 5.
Medaljen utdeles hvert annet år, fra og med 1954 på Universitetets stiftelsesdag 2. september av Det akademiske kollegium etter innstilling av en komité påp 3 medlemmer, nemlig professoren i hygiene (eventuelt eldste professoren) ved Universitetet i Oslo (formann), 1ste stadsfysikus i Oslo og eldste professor i intern medisin ved Universitetet i Oslo.

§ 6.
Medaljen utdeles for den mest verdifulle vitenskapelig hygieniske avhandling avfattet av enkeltperson og publisert i de forløpne 2 år. Såfremt innstillingskomitéen anser 2 avhandlingner verdige, og rentemidlene strekker til, kan utdeles 2 medaljer. Hvis ingen avhandling finnes verdig, skal rentemidlene legges til grunnfondet.

§ 7.
Medaljen kan ikke utdeles til professorer eller fast ansatte universitetsdosenter. Heller ikke kan den utdeles for avhandliger som er bedømt for doktorgraden, eller for avhandlinger som tidligere er belønnet med medalje eller på annen måte.

Publisert 25. okt. 2012 19:03