Statutter for Universitetets gullmedalje for hygienisk forskning innstiftet av professor Carl Schiøtz (1935)

(Stadfestet av Det akademiske kollegium 31. august 1935.)

§ 1.
Medaljen, hvis grundfond er kr. 525,00, er innstiftet av
professor Carl Schiøtz som belønning for fremragende hygienisk
forskning.

Medaljen kan ikke utdeles til professorer eller fast ansatte
universitetsdosenter.

Når det er tilstrekkelig disponible renter til å utdele to
medaljer, skal den ene gå til Norge, den andre til enten
Danmark, Finnland, Island eller Sverige. Stifteren forbeholder
sig adgang til personlig å levere midler til sådan utenlandsk
belønning før de nevnte betingelser herfor er til stede.

§ 2.
Medaljen hvis utseende må aksepteres av kollegiet, utdeles hvert
femte år på Universitetets stiftelsesdag 2nen september, fra og
med 1936, av Det akademiske kollegium, efter innstilling av en
komité på tre medlemmer, nemlig professoren i hygiene som
formann (blir der flere professorer i faget, eldste professor),
stadsfysikus i Oslo og eldste professor i intern medisin. Er
noen disse forhindret ved sykdom, reise, inhabililtet eller på
annen måte, opnevnes vikar, respektive vikarer av Det medisinske
fakultet, idet man her ikke går utenfor hygienikernes og de
kliniske (indre medisin, pediatri) læreres krets. Minst to av de
tre medlemmer må tilhøre Det medisinske fakultet.

§ 3.
Den til grundfondet bestemte sum, som kan økes ved gaver,
forvaltes av Det akademiske kollegium på samme måte som
Universitetets øvrige legatmidler. Bare rentene av legatet kan
brukes. Grundfondet skal være urørlig. Hvad der hver gang måtte
være til overs av renter efterat utgiftene til medaljen og etui
er dekket tillegges grunnfondet. Skulde det i sin tid bli mer
enn to medaljer til disposisjon, må det allikevel ikke utdeles
mer enn én hvert femte år i til Norge og til et annet landet,
men man kan i tilfelle utdele til flere land, først og fremst
nordiske. Donator har uttalt ønske om at de, som blir meddelt
medaljen, holder en forelesning ved Universitetet.

§ 4.
Belønningen utdeles for den mest verdifulle videnskapelig
hygieniske avhandling, ikke for samlet produksjon i de forløpne
5 år. Den kan være skrevet på norsk, dansk, engelsk, franske,
svensk eller tysk sprog.

Publisert 25. okt. 2012 19:03