Statutter for Den Monradske Medaille

Ved kgl. resol. Av 1. juli 1887 er det bestemt:

1. At der uden Gebyrs Erlæggelse meddeles naadigst Konfirmation paa vedliggende af Professor ved det norske Universitet Marcus Jacob Monrad under 10de Mai d.A. udfærdigede Bestemmelser angaaende den Monradske Medaille.
2. At Udgifterne ved Forfærdigelse af Stempel for denne Medaille bestrides af Universitetskassen.

De saaledes naadigst konfirmerede Bestemmelser ere saalydende:

1. Den til Grundfond bestemte Sum bliver at forvalte af det akademiske Collegium paa samme Maade, som Universitetets øvrige Legatmidler.
2. Renterne anvendes til en Guldmedalje af 120 Kroners Værdi, der hvert tredie Aar bliver at uddele som Præmie for en philosophisk Afhandling.
3. Opgaven til en saadan Afhandling bestemmes og bekjendtgjøres af det historisk-philosophiske Facultet paa samme Maade som de øvrige Prisoppgaver.
4. De indkomne Afhandlinmger bedømmes av Facultetets philosophiske Professorer med Bitræde af en af Facultetet (men ikke nødvendig af sammes Midte) valgt Trediemand.
5. Berettiget til at concurrere er enhver ved Christiania Universitet indskreven academisk Borger, uanseet om han er i Embedsstilling eller ikke.
6. Er det tredie Aar efter Opgavens Udstedelse ingen tilfredstillende Besvarelse indløben, kan Opgaven endnu bestaae et Aar, efter hvilken Tid i ethvert Fald en ny Opgave bør udstedes.
7. Hvad der af Legatets Renter ikke maatte medgaae til Medaljer med Etuis etc. – f. Ex. Derved, at der skulde gaae længre Tid hen mellem hver Uddeling – lægges til Capitalen, indtil denne naaer op til 2000 Kroner. Der vil da, efter Collegiets Bestemmelse, enten kunne skee en hyppigere Uddelning (f. Ex. Hvertandet Aar), eller et passende Honorar føies til Præmien for den vindende Afhandling.

Publisert 25. okt. 2012 19:03