Reglement for utdeling av H. M. Kongens guldmedalje (1908)

(Utfærdiget av det Akademiske Kollegium og approberet av H. M. Kongen den 26de juni 1908)

§ 1.
Ved konkurransen om H. M. Kongens guldmedalje kan alene akademiske borgere komme i betragtning.

§ 2.
Prisopgaverne for det følgende og det næstfølgende aar offentliggjøres av det Akademiske Kollegium efter forslag fra vedkommende fakulteter. Avhandlingerne indleveres til kollegiet inden 15de april i det paafølgende aar, alene betegnet med korte mottoer og ledsaget av forseglede navnesedler.

§ 3.
De indkomne avhandlinger bedømmes av vedkommende fakultet eller av en av samme valgt komite, til hvis medlemmer ogsaa kan tages videnskabsmænd utenfor fakultetet, som maate være villige til paa fakultetets anmodning at delta i bedømmelsen.

§ 4.
Medaljer kan undtagelsesvis tildeles flere besvarelser av samme opgave.

§ 5.
Censorenes bedømmelse av samtlige avhandlinger indsendes inden 15de august til kollegiet, der fatter den endelige beslutning om medaljernes utdeling.

§ 6.
Medaljerne overleveres samme dag, som de nye akademiske borgere immatrikuleres.

Foranstaanede reglement blev av kollegiet den 4de juli 1908 besluttet gjort gjældende ogsaa for professor Skjelderups guldmedalje. Denne medalje kan dog ikke tildeles embedsmænd.

Publisert 25. okt. 2012 19:03