Reglemet for utdeling av H. M. Kongens guldmedalje (1913)

(Utfærdiget av det Akademiske Kollegium og approbert av H. M. Kongen den 29de juni 1908 og 24de juni 1913).

§ 1.
Ved konkurransen om H. M. Kongens guldmedalje kan enhver norsk mand eller kvinde komme i betragning.

§ 2.
Prisopgaverne for det følgende og det næstfølgende aar offentliggjøres av det Akademiske Kollegium efter forslag fra vedkommende fakulteter. Avhandlingerne indleveres til kollegiet unden 15de april i det paafølgende aar, alene betegnet med korte mottoer og ledsaget av forseglede navnesedler.

§ 3.
De indkomne avhandlinger bedømmes av vedkommende fakultet eller av en av samme valgt komite, til hvis medlemmer ogsaa kan tages videnskabsmænd udenfor fakultetet som maatte være villige til, paa fakultetets anmodning, at delta i bedømmelsen.

§ 4.
Medaljen kan undtagelsesvis tildeles flere besvarelser av samme opgave.

§ 5.
Censorenes bedømmelse av samtlige avhandlinger indsendes 15de august til kollegiet, der fatter den endelige beslutning om medaljernes utdeling.

§ 6.
Medaljerne overleveres samme dag, som de nye akademiske borgere immatrikuleres.

Foranstaanede reglement er av det Akademiske Kollegium den 4de juli 1908 gjort gjældende ogsaa for professor Skjelderups guldmedalje. Denne medalje kan dog kun tildeles norske akademiske borgere som ikke er embedsmænd.

Publisert 25. okt. 2012 19:03