Bestemmelser for C. M. Guldbergs medalje

(Stadfestet ved høieste resol. av 9de november 1903 og Socialdepartementets beslutning av 29de mai 1922).

§ 1.
Denne medalje, hvis grundfond utgjør kr. 2000.00, er
innstiftet ved midler som professor C. M. Guldbergs venner og
disiple har samlet for å hedre hans minne. Den utdeles av Det
akademiske kollegium som belønning for fremragende arbeider,
ydet i løpet av de nærmeste foregående år, på de matematiske og
fysikalsk-kjemiske videnskapers område, av en innen- eller
utenlandsk vitenskapsmann.

§ 2.
Medaljen utdeles helst hvert femte år av Det akademiske
kollegium efter innstilling av Det matematisk
naturvitenskabelige fakultet. Den skal ha en verdi av minst 400
kroner i gull, og den skal utdeles på Universitetets
stiftelsesdag, den 2nen september.

§ 3.
Den til grunnfond bestemte sum forvaltes av Det
akademiske kollegium på samme måte som Universitetets øvrige
legatmidler.

Alene rentene av legatet kan anvendes, idet grundfondet skal
være uangripelig. Hva der hver gang måtte være til overs av
rentene, efter at utgiftene til medalje med etui er dekket,
tillegges grundfondet.

Publisert 25. okt. 2012 19:03