Presseklipp 1962: O.M. Trovik direktør ved Universitetet

Jeg er selvsagt både glad og stolt over utnevnelsen, sier universitetssekretær, cand. jur. Olav Meidell Trovik som fra 1. juni vil gå over i stillingen som direktør ved Universitetet i Oslo.

–Og det er neppe nødvendig å minne om at det forestår mektige oppgaver i årene fremover. Universitetet skal utbygges, og med gjennomføringen av byggeplanene følger store krav i tilknytning til nye stillinger og meget annet.

–Samtidig ligger det store problemer i det å holde hele apparatet gående til utbyggingen er avsluttet. Søkningen til Universitetet vil selvsagt rette seg lite etter disponibel plass, og det er innlysende at forholdene kan bli meget vanskelige. Det vil fordre både smidighet og oppfinnsomhet å opprettholde frie studier i samme utstrekning som nå i årene som kommer. Likevel må jeg jo si at jeg gleder meg til å møte de oppgavene som vil bli stilt Universitetets enhetlige ledelse, sier den nyutnevnte direktøren.

Artikkelbilde Morgenposten, 28. Mai 1962:"Olav M. Trovik – gleder seg til vanskelighetene."

Universitetet i Oslo har til nå hatt to administrative sjefer, kvestor og universitetssekretær. Den første bestyrer bokholderi, kasse, formueforvaltning og tilknyttede virksomheter, mens den siste er sekretær for Det akademiske kollegium, sjef for fakultetssekretariatet m.m. Denne stillingen vil bli opprettholdt under den nye administrasjonsordningen.

Den nye direktør blir altså sjef for den samlede administrasjon i den utstrekning han får fullmakt fra rektor og Det akademiske kollegium.

Det er nå tre år siden Rasjonaliseringsdirektoratet leverte sin første rapport etter gjennomgåelse av administrasjonsordningen ved Universitetet i Oslo. Det ble her påpekt at det ville være fordelaktig å få administrasjonen samlet under én ledelse, og dette forslaget ble diskutert til stillingen under budsjettbehandlingen i fjor ble besluttet opprettet.

Kilder

Morgenposten, 28. mai 1962

Emneord: [] Av Morgenposten, 28. mai 1962
Publisert 25. okt. 2012 18:59 - Sist endret 26. sep. 2019 15:32