1928: Preparantstilling ved Universitetets Etnografiske Museum

er ledig og ønskes besatt av en yngre, edruelig, håndverkskyndig mann. Ansøker, der er helt utdannet snekker, vil muligens bli gitt fortrinnet. Den årlige lønn er for tiden kr. 2700,oo stigende til kr. 3780,oo efter 12 års tjeneste.

Preparanten vil bli ansatt med en opsigelsesfrist av 6 måneder, med forpliktelse til å rette sig efter den instruks som måtte bli utferdiget for stillingen samt efter den ordning som er eller blir bestemt m. h. t. pensjon og aldersgrense. For tiden innbetales et innskudd til Statens pensjonskasse med 10 prosent av lønnen.

Man forbeholder sig rett til å ansette vedkommende på prøve i 1 år.

Ansøkninger ledsaget av bekreftede attestkopier innsendes til Det akademiske kollegium innen 15. oktober 1928. (9,60)

Avisutklipp, 1925-38. Forum for universitetshistories bibliotek.

Av Annonse, ukjent avis
Publisert 25. okt. 2012 18:59