1927: Ved Universitetet blir ledig et professorembede i astronomi

med særlig plikt for innehaveren til å bestyre Det astronomiske og magnetiske Observatorium og til, om så måtte bli bestemt, å redigere den astronomiske del av almanakken. Lønnen er for tiden kr 10 000,oo årlig med 3 alderstillærg à kr. 1000,oo efter 3, 6 og 9 år. I lønnen fragår innskudd til Statens Pensjonskasse, for tiden 10%. Som honorar for almanakkens redaktør er for tiden bevilget kr. 1500,oo om året.

(Professoren) ansettes med plikt til:
a)å ta bolig ved Observatoriet og til herfor å betale regulativmessig leie.
b)å finne sig i den ordning av almanakkredaksjonens ikke-astronomiske del som fastsettes av Det akademiske kollegium.
c)uten erstatning å finne sig i de forandringer som ved lov eller av Kongen med Stortingets samtykke måtte bli bestemt m. h. t. embedets forretsningskreds.

Dessuten medfører ansettelsen plikt til å finne sig i de bestemmelser som er eller måtte bli truffet m. h. t. pensjonsordning og aldersgrense.

Der henvises til kgl. Resolusjon av 20. november 1887 om foreløbige prøver for dem som søker ansettelse som universitetslærere.

Ansøkere som påberoper sig trykte videnskapelige arbeider bør vedlegge disse, helst i 5 eksemplarer.

Ansøkninger stilles til Kongen og innsendes til Kirkedepartementet innen 10. mai 1927.

Oslo den 11. april 1927 (16,00)

Avisutklipp 1925-38. Forum for universitetshistories bibliotek.

Av Annonse, ukjent avis
Publisert 25. okt. 2012 18:59