Asbjørnsens naturvitenskapelige arbeider - en bibliografi

Listen over Peter Christen Asbjørnsens mangfoldige naturhistoriske publikasjoner tyder på at han hadde mange ulike roller i samfunnet. De viser sider av Asbjørnsen som i dag er lite kjent.

Studentene skriver! Forfattere: Annaleena Saar og Lili Reitmeyer. KULH2009 21V Folklore: Samling og kuratering. Våren 2021.

 

Bildet kan inneholde: sløyfe, klær, briller, hake, skjegg.
Peter Christen Asbjørnsen. 1863. Ukjent fotograf. Norsk folkeminnesamling. 

Vitenskapsmannen

Asbjørnsen var tiltrukket av naturen.  Han ønsket å studere zoologi ved universitetet, men da fagutvalget i hans tid var ganske begrenset, valgte han å studere medisin i stedet Asbjørnsen finansierte studiene blant annet som skribent. I 1851 søkte han en stipendiatpost i zoologi ved universitetet , menstillingen gikk i stedet til en stipendiat i astronomi. Senere mottok Asbjørnsen mottok likevel flere stipend som muliggjorde innsamlingsreiser.

Bildet kan inneholde: marine virvelløse dyr, terrestrisk plante, kunst, virvelløse dyr, sirkel.
Sjøstjernearten Brisinga. Funnet av Asbjørnsen i 1853. Han publiserte funnet i Fauna littoralis Norvegjæ i 1856. Nasjonalbiblioteket.

Pedagogen

Asbjørnsen fikk ingen stilling ved universitetet, men spilte en rolle som pedagog gjennom sin huslærergjerning og som formidler av naturhistorisk kunnskap for den oppvoksende slekt. Naturhistorie for Ungdommen i 6 bind tar for seg pattedyr, fugler, sjødyr og ulike insekter. Senere utga han Naturhistorie for børn. Tekstene er hovedsakelig basert på kunnskap som ble produsert av andre zoologer og naturvitere. Lærestoffet ble krydret  med skjønnlitterær bidrag, anekdoter og  jakthistorier.. I bindet om fugler deler Asbjørnsen sine egne iakttakelser fra skogsturer. Kunnskapen om eventyr, folketro og naturen ga ham en spesiell tilnærming til stoffet. Bøkene ble stadig mer interessante for barn.  Bøkene var samtidig vitenskapelige, lettfattelige, illustrerte og barnevennlige. Sonja Hagemann har gått inn i denne delen av Asbjørnsen virke i en bok fra 1965. Hun skriver at lærebøkene fra 1840-tallet som i dag kunne kalles oppslagsbøker representerer et utgangspunkt for det moderne synet på utviklingen av barnelæreboksjangeren.

Asbjørnsens lærebøker er fulle av fantastiske illustrasjoner. "Pattedyrene", Naturhistorie for Ungdommen, 1838. Side 116. Nasjonalbiblioteket. 

 

Første side av artikkelen Darwin's nye Skabningslære, skrevet av Asbjørnsen i Budstikken i 1861. Nasjonalbiblioteket.

Forstmesteren

I lang tid var tømmer Norges viktigste eksportvare, og Asbjørnsen fattet interesse for skogdrift. Etter studier av forstwissenschaft i Tharandt, Tyskland ble han forstmester i Norge på 1850-tallet. Modernisering av skogbruket var høyaktuelt i samtiden. Krav om å produsere mer salgbar råvare førte til økt utnyttelse av den norske naturen. Asbjørnsen ville samtidig skjøtte og verne om naturen.

Bildet kan inneholde: håndskrift, gjøre, postkort, papir, skriving.
"Det Kongelige Norske Videnskapers Selskab bevidner herved at det den 30 April 1861 har udvalgt Hr Forstmester P.Chr. Asbjørnsen til at være Selskabets medlem dels for derved at tilkjende gi denne Mand det kongelige Norske Videnskabers-Selskabs Høiagtelse, dels for i ham at forbinde sig en gavlig Medabeider til at opnaa Selskabets øiemed, Videnskabeligheds Oplysning og Videnskabeligheds fremme i Norge...". Asbjørnsens diplom fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim. 1861. Norsk folkeminnesamling. 
Bildet kan inneholde: kjeve, organisme, gest, anlegg, gjøre.
Illustrasjon fra Om Skovende og om et ordnet Skovbrug i Norge, 1855. Side 220. Nasjonalbiblioteket.
Bildet kan inneholde: linje, verktøy, tegning, albue, kunst.
Illustrasjon fra boken Om Myrdyrkning. 1856. Nasjonalbiblioteket.

Nasjonaløkonomen

Asbjørnsen ønsket å engasjere folk og gjøre dem oppmerksomme på nytten av renslighet på kjøkkenet og ernæringen basert på kunnskap om kjemi. Han hadde konkrete ideer om hvordan husmødrene skulle bruke ny kunnskap i matlagingen (Ose og Ose 2012, 159). Det er ikke bare hygiene man skulle passe på, men også tilberedelsesmåter. Et mål var å lage mat og drikke som ga lengst mulig metthetsfølelse og var produsert på den mest økonomiske måten. Nye råvarer ble møtt med både engasjement og motstand. Asbjørnsens publikasjoner gikk inn i viktige diskusjoner om kunnskapspraksiser og nasjonaløkonomisk nytte ved folkeopplysning.

Bildet kan inneholde: gjøre, rektangel, papir.
Utsnitt fra forsiden til Fornuftig Madstel, 1865. Clemes Bonifacius var et pseudonym for Peter Christen Asbjørnsen. Nasjonalbiblioteket. 
Bildet kan inneholde: anlegg, gjøre, kunst, tre, mønster.
Illustrasjon i Om Kaffeens Dens Nytte, Værd, rette Behandling og Forfalskning samt de saakaldte Surogater eller Nødmidler. 1861. Side 59. Nasjonalbiblioteket. 
Bildet kan inneholde: har, gest, solhatt, plakat, gjøre.
Eilert Sundt beskytter bondekvinner mot Asbjørnsen i denne satiriske tegningen i vittighetsbladet Vikingen i 1865. Nasjonalbiblioteket. 

Folkeopplyseren

Alle disse rollene forteller om et ønske om å formidle, og om å sivilisere gjennom folkeopplysning. Han delte nye forståelser og nye vitenskapelige metodene fra kontinentet med folket. For denne mangfoldige kunnskapsproduksjon fortjener Asbjørnsen vår fornyede oppmerksomhet. 

Bildet kan inneholde: musikk instrument, kunst, illustrasjon, dyreforsyning.
Illustrasjon i Fødemidlernes Opbevaring i Land og By, for Skibsproviantering og Reisebrug. De bedste og nyeste Fremgangsmaader ved Saltning, Røgning, Hurtigrøgning, Tørking, Spegning, Presning, Hermetisk Nedlægning m.m. af Kjød, Fisk, Grønt, Kjøkkenurter osv. 1860. Side 51. Nasjonalbiblioteket. 

Asbjørnsens naturvitenskapelige publikasjoner

Asbjørnsen skrev både vitenskapelige- , allmenne- og populærvitenskapelige tekster. Bibliografien over hans mangfoldige naturhistoriske publikasjoner tyder på at han hadde mange ulike roller i samfunnet.

Bibliografien inneholder ikke anmeldelse av ulike bøker og artikler.

Som ansvarlige for bibliografien peker vi på at det kan være noen verker som er ikke inkludert i denne listen.

1836

Artikler

Agerdyrkning og Agerdyrkningsredskaber. Nr. 78, 79 & 81. Skilling-Magazin.

Efterretning om Polaregnene og de Reiser, som ere foretagne til Opdagelsen af den nordvestlige Gjennemfart. Nr. 39, 41, 43, 45, 67, 68, 71, 76, 80, 124, 126, 127, 188, 190 & 191. Skilling-Magazin.

Glassets Historie og Tilvirkning. Nr. 58 & 59. Skilling-Magazin.

Hvalrossen. Nr. 86. Skilling-Magazin.

Lemænen. Nr. 70. Skilling- Magazin.

Lossen. Nr. 82. Skilling-Magazin.

Nordkap. Nr. 73. Skilling-Magazin.

Thaddæus Kosciuzko. Nr. 79, 81 & 82. Skilling-Magazin.

Vindhellen. Nr. 57. Skilling-Magazin.

Ulven. Nr. 64. Skilling-Magazin.

 

1837

Artikler

Carl den Tolvte. Nr. 98-100. Skilling-Magazin.

Falke og Falkejagt. Nr.8 & 93-97. Skilling-Magazin.

 

1838

Bøker

Naturhistorie for Ungdommen. Pattedyr. Første deel. Christiania: Forlagt af Guldberg & Dzwonkowski.

Artikler

De norske Fjeldbønder og deres dragt. Nr. 161. Skilling-Magazin.

Kramsfuglfangst. Nr. 159. Skilling-Magazin.

Richard Lander. Nr. 176 & 178. Skilling-Magazin.

 

1839

Artikler

Abd-el-Kader. Nr. 224 & 226-227. Skilling-Magazin.

Armand Carrel. Nr. 232-234. Skilling-Magazin.

Billed-Magazin for Børn. [En hefte].

Christopher Polhem. Nr. 235 & 236. Skilling-Magazin.

Den hvide Ugle. Nr. 234. Skilling-Magazin.

Dyrenes Forudfølelse af Veirliget. Nr. 203. Skilling-Magazin.

Emanuel Swedenborg. Nr. 204-206. Skilling-Magazin.

Giftige Slanger. Nr. 208. Skilling-Magazin.

Hesten. Nr. 246 & 247. Skilling-Magazin.

Lord Byron. Nr. 216 & 219. Skilling-Magazin.

Løntræet. Nr. 233. Skilling-Magazin.

Løven. Nr. 205. Skilling-Magazin.

Markedet i Reikjavik. Nr. 209. Skilling-Magazin.

Noget om Skovdyrkning. Nr. 234. Skilling-Magazin.

Orangutangen. Nr. 202 & 239. Skilling Magazin.

Pilchard-Fiskeriet. Nr. 204. Skilling-Magazin.

Vilde Høns. Nr, 245. Skilling-Magazin.

 

1840

Bøker

Naturhistorie for Ungdommen. Fuglene. Andre deel. Christiania Forlagt af Guldberg & Dzwonkowski.

Artikler

Carl von Linee. Nr. 18, 21 & 23. Skilling-Magazin.

Den nordiske Bjørn. Nr. 37. Skilling-Magazin.

Engelske Stenkulsgruber. Nr. 17-21. Skilling-Magazin.

Hesten. Nr. 2-5. Skilling Magazin.

Hærefuglen. Nr. 1. Skilling-Magazin.

Kongeørnen. Nr. 38. Skilling-Magazin.

Laxe- og Ørretfiskeri. Nr. 24 & 25. Skilling-Magazin.

Lommen. Nr. 20. Skilling-Magazin.

Næbdyret. Nr. 11. Skilling-Magazin.

Odderen. Nr. 34 & 38. Skilling-Magazin.

Organiske Levninger fra Urverdenen. Nr. 40 & 42. Skilling-Magazin.

Spottetrosten. Nr. 20. Skilling-Magazin.

Østersfiskeri. Nr. 20 & 21. Skilling-Magazin.

Oversettelser

Om Ulve- og Rævefangst, en Beskrivelse over forksjellige Maader, hvorpaa man i Svergie fanger, jager og skyder Ulv og Ræv. Oversat efter det svenske «gareförbundets Tidskrift». Christiania: Oversætternes Forlag hos Krohn & Scmidsted.

 

1841

Bøker

Frugthaugen eller Anviisning for Almuen til et opelske Frugttræer af Kjerner, samt om Frugttræers Plantning, Forædling og Pleie. Christiania: Ukjent.

Kortfattet Naturlære. Til Brug for Almuen og ved Underviisning i Skolerne. Christiania: Guldberg & Dzwonkowski.

 

1842

Bøker

Naturhistorie for Børn. Med 17 lithographerede og illuminerende Plader. Christiania: Forlagt af A. D. Wulfsberg & Co.

 

1843

Artikler

En Langvikstour. Nr. 309. Den Constitutionelle.

En Signekjærrings Fortellinger. Nr. 99 &103. Den Constitutionelle.

Fugelsang og Huldreæt. Nr.85. Den Constitutionelle.

 

1844

Bøker

Naturhistorie for Børn. Med 17 lithographerede og illuminerende Plader. Andre Utgave. Christiania: Forlagt af A. D. Wulfsberg & Co.

Naturhistorie for Ungdommen. Krybbedyrene og Fiskene. Tredje deel. Christiania: Forlagt af Guldberg & Dzwonkowski.

Naturhistorie for Ungdommen. Pattedyrene. Første deel. Andre utgave. Christiania: Forlagt af Guldberg & Dzwonkowski. 

 

1846

Artikler

Indberetning om en zoologisk Reise i Arendals-Eguen 1846. Norske Universitets- og Skole-Annaler, Andre Række.

 

1847

Artikler

Han Faer sjøl i Stua. S. 46-48. Norske Folke-Kalender.

Indberetning om en med Universitetets foretagen Reise i Sommeren 1847 for at samle Folkedigtninger, Eventyr, Sagn, osv. Norske Univeristets- og Skole-Annaler, Andre Række.

Rovfuglfangst ved Høgebur. S.53-54. Norske Folke-Kalender.

 

1848

Bøker

Naturhistorie for Ungdommen. Insecterne. Fjerde deel. Christiania: Forlagt af C. A. Dybwad.

Naturhistorie for Ungdommen. Plantedyr. Sjette deel. Chrisitania: Forlagt af C. A. Dybwad.

 

1849

Bøker

Naturhistorie for Ungdommen. Tusindbeen, Edderkopagtige, Krebsdyr, Haarføddede, Ringdyr, Hjuuldyr, Involdsorme og Bløddyr. Femte deel. Christiania: Forlagt af C. A. Dybwad.

Artikler

Aarfuglefangst ved Buur. S.47-49. Norske Folke-Kalender.

Jagten i Norge, dens Betydning for og Tilstand i Landet. S. 21-47. Norske Folke-Kalender.

 

1851

Artikler

Elg og Elgjagt. Nr. 1-2, 6-7, 10 & 13. Illustrert Nyhedsblad.

Indberetning om en i Sommeren 1851 foretagen Reise i Østerdalen for at samle Folkedigtninger. Norske Universitets og Skole-Annaler.

Moerilden. S. 89-96. Norske Folke-Kalender.

 

1852

Bøker

Vildrenen. Christiania: Ukjent. [Publisert i Illustreret Nyhedsblad].

Artikler

Den vilde Jagt. Asgaardsreiden. Nr. 41, 44, 46, 50, 52 & 56. Illustreret Nyhedsblad.

Drager og Fabeldyr. Nr.38. Illustreret Nyhedsblad.

Elg og Elgjagt. See også år 1851. Nr.14. Illustreret Nyhedsblad.

Fanden paa Næsodden. Nr. 25. Illustreret Nyhedsblad.

Lama og Alpaka. Nr.34. Illustreret Nyhedsblad.

Slidre Kirke. Nr.51. Illustreret Nyhedsblad.

Tamme Duer. Nr.17. Illustreret Nyhedsbald.

Ulvejagt og Ulveangst. Nr. 18, 20, 22-23, 25 & 29. Illustreret Nyhedsblad.

Vildrenen. Nr. 55 & 57-60. Illustreret Nyhedsblad.

 

1853

Bøker

Bidrag til Christianiafjordens Litoralfauna. Christiania: Ukjent. [Publisert i Nyt Magazin for Naturvidenskabrne].

Artikler

Bidrag til Christianiafjordens Litoralfauna. Nr. 7. s. 307-366. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne.

De skandinaviske Kvægracers Oprindelse. Nr.50. Illustreret Nyhedsblad.

Flodhesten. Nr.11. Illustrert Nyhedsblad.

Om Lærketræets Dyrkning og nationaløkonomiske Betydning i Skotland og England. Nr. 192-193. Morgenbladet.

Plag fra Huldrens Blegevold. Nr.12. Illustrert Nyhedsblad.

 

1854

Artikler

Arabiske Dandserinder. Nr. 15 & 17. Illustreret Nyhedsblad.

Den kunstige Fiskeformerelse. Nr. 20. Illustreret Nyhedsblad.

Djuphafsfaunaens regioner vid Norges kust. S. 121-125. Översigt af Kgl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlinger.

En Udflugt til Pyramiderne. Nr 1-2. Illustreret Nyhedsblad.

Fiskeformerelse ved kunstig Befrugtning. Nr. 35. Illustreret Nyhedsblad.

Industriudstillingen i Christiania. Nr. 38 & 40-41. Illustreret Nyhedsblad.

Kort Fremstilling af den nyere tydske Barskovdyrkning. Nr. 3, s. 281-337. Folkevennen.

Michael Sars. Nr. 3, 5 & 7. Illustreret Nyhedsblad.

Nilens Betydning forÆgypten og Folkefester ved dens Flom. Nr. 6 & 8. Illustreret Nyhedsblad.

Om Lærketræet. Nr. 3, s.169-232. Folkevennen.

Om Skovenes Indflydelse paa Veirlaget. Nr. 8. Polyteknisk Tidsskrifter.

Russisk Ovn. Nr. 2. Polyteknisk Tidsskrifter.

Oversettelser

Andmeldelse af «Norsk praktiske Veiledning i vilde Træers Opdeæt etc.» Af Adolph Jenssen. Nr.165. Morgenbladet.

De indiske Løver i den zoologiske Have i Regnets park i London. Nr.13. Illustreret Nyhedsblad. Ukjent. [Etter M.Sars?].

Et uhyre Træ i Kalifornien. Nr. 14. Illustreret Nyhedsblad. Ukjent. [Etter Gardeners Chronicle?].

 

1855

Bøker

Lærketræet samt den nyere tydske Bartrædyrkning. Christania: Trykt i P. T. Mallings Bogtrykkeri.

Om Skovene og om et ordnet Skovbrug i Norge. Christiania: hos P. F. Steensballe.

Artikler

Andmeldelse af Eckersbergs Prospekter fra Madeira. Nr. 1. Illustreret Nyhedsblad.

Den kunstige Fiskeformerelse i Tay. Nr. 46. Illustreret Nyhedsblad.

Egen og dens Væxteforhold. Nr. 7-8. Illustreret Nyhedsblad.

Fra Sognefjorden. S. 34-51. Norske Folke-Kalender.

Granen og dens Væxtforhold; Andmeldelse af Polyteknisk Tidsskrift. Nr. 5. Illustreret Nyhedsblad.

Om Furen og dennes Væxtforhold. Nr. 51. Morgenbladet.

 

1856

Bøker

Om Myrdyrkning. Christiania: hos P. F. Steensballe.

Artikler

Bemærkning over Brisninga. S.209. Forhandlinger ved de skandinaviske Naturforskeres 7de Möde i Christiania 1856. Af M. Sars.

Beskrivelse over en ny Asteridslægt, Brisinga endecaenemos. S. 95-101. Fauna littoralis Norvegiæ II. (Red.) M.Sars. Bergen: trykt hos Fr.D. Beyer.

Beskrivelse over en ny Sjøfjærslægt, Kophobelemnon Mülleri. S. 81-85. Fauna littoralis Norvegiæ II. (Red.) M.Sars. Bergen: trykt hos Fr.D. Beyer. 

Cider eller Æbleviin. Nr. 1-2. Illustreret Nyhedsblad.

Om Betydningen og Viktigheden af Myrdyrkning for Norge. Nr. 11-13 & 15. Illustreret Nyhedsblad.

Om Planternes Væxt i lukkede Glaskasser. Nr. 23. Illustreret Nyhedsblad.

Om sammenhængende Udhuse for Landmanden. Nr. 3-4. Illustreret Nyhedsblad.

Om Saaning og Behandling af Granfrø. Nr. 16. Illustreret Nyhedsblad.

Om Søfjærens Udvikling. S. 192. Forhandlinger ved de skandinaviske Naturforskeres 7de Möde i Christiania 1856. Af M. Sars.

Skoven og dens nationaløkonomiske Betydning. Nr.30. Morgenbladet.

Øxen og Sagen. Nr. 24. Illustreret Nyhedsblad.

 

1857

Artikler

Beskrivelse over en ny Sjøfjærslægt, Kophobelemnon Mülleri. S. 23. Notices pour servir à l’étude des Polypieres. Herklotz. Leyde: Ukjent.

Description of a new genus of Star-fish. Nr. 10. S. 320. Oversettet i Annals and Magazin of Natural History.

Einige Notizen über das Vorkomme der Lärche in Norwegen. Nr. 4. s. 269-272. Jahrbuch der Akademie für Forst- und Landwirthe zu Tharand. Af C.H.E.v. Borg. Tyskland: Tharand.

Skovtilstande i Sydtyrol. Nr. 20. Illustreret Nyhedsblad.

 

1859

Artikler

Hønseavl. S. 135-140. Budstikken.

Nogle almindelige praktiske, naturvidenskapelige Strøvink for Kjøkken og Madstel. S. 207-223. Budstikken.

Om Klenckes chemiske Kogebog. Nr. 91. Morgenbladet.

Sæterbruget i de østerrigske Alpelande. S. 24-29 & 112-129. Budstikken.

 

1860

Bøker

Feltseng til Brug paa Reiser i Norge. Christiania: Trykt hos H. J. Jensen .

Fødemidlernes Opbevaring i Land og By, for Skibsproviantering og Reisebrug. De bedste og nyeste Fremgangsmaader ved Saltning, Røgning osv. Christiania: I Commissjon hos P. F. Steensballe.

Om Surhø og Brunhø eller bedste Nytning af Græs, Blade og Blækker i vaade Aaringer. Christiania: Ukjent. [Publisert i Budstikken].

Artikler

Beskrivelse over en ny Asteridslægt, Brisinga endecaenemos. Nr.2. S.209. Klassen und Ordnungen des Thierreichs. Af H.G Bronn. Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft.

Beskrivelse over en ny Sjøfjærslægt, Kophobelemnon Mülleri. Nr. 2. s.11. Klassen und Ordnungen des Thierreichs. Af H.G Bronn. Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft.

Brand eller Kulax hos Kornarterne. S. 319-328. Budstikken.

Den mikroskopiske Planteverden i dens Forhold til den øvrige Skabning og til Menneskets praktiske Liv. S. 228-233. Budstikken.

Fra søndre Bergenhus Amt. S. 108-110. Budstikken.

For Turister og Reisende. Nr. 3. Illustreret Nyhedsblad.

Linavl og Lintilvirkning. S. 253-264. Budstikken.

Om Nærmingsmidlernes Konservation. Nr. 346. Morgenbladet.

Om Opbevaring af Grønsager og Kjøkkenurter. S. 328-351. Budstikken.

Om Opbevaring af Levnetsmidler og især af Kjød, Æg og Melk. S. 264-288. Budstikken.

Om Opbevaring af Levnetsmidler og især af Kjød. S. 97-108. Budstikken.

Om Tilberedning af Burnhø og Surhø i Østerrig. S. 351-365. Budstikken.

Om Tørking og Pressing af Grønsager og Kjøkkenurter. S. 385-394. Budstikken.

Torvkulbrænding i Miler. S. 175-183. Budstikken.

Oversettet

De organiske Legemers nærmere og fjernere Bestanddele. Efter Dr. Grouven. S. 289-304 & 394-404. Budstikken.

Om de Grundsætninger for Agerdyrkningschemien, som ere hentede fra Naturvidenskaberne. Etter Dr. Grouven. S. 145-175. Budstikken.

Om Skovrydningens Inflydelse paa Vasdragenes Minking. Efter J.-B. Boussingault. S. 304-319. Budstikken.

 

1861

Bøker

Om Kaffeen. Dens Nytte, Værd, rette Behandling og Forfalskning samt de saakaldte Surogater eller Nødmidler for samme, saasom: Cichorie, Hvedekaffe, Ertepuf, Løvetand m. fl. Christiania: I Commissjon hos P. F. Steensballe .

Om Skovtørk og Markaat. Christiania: I Commissjon hos P. F. Steensballe.

Artikler

Andmeldelse af «Folkets helse» af Høegh. S. 40-57. Budstikken.

Darwins nye Skabningslære. S. 65-77. Budstikken.

En Udflugt til Afrika. Nytaarsgave, udgavet af P. Botten Hansen.

Fred for Fuglereder og Sangfugle!. S. 187-190. Budstikken.

Indberetning om Almindingsforholdene i nordre Throndhjems Amt. Nr. 105 (Se også nr.102). Morgenbladet.

Om Kaffe og Nødmidlerne for samme. Nr. 3. S. 132-139, 157-181 & 198-224. Budstikken.

Om Markeskade og Skovtørk. S. 89-121 & 262-275. Budstikken.

Om Træskjæring og Tilvirkning af mangehaande Trævarer i det sydlige Bayern. S. 224-262. Budstikken.

Stubbebryderen og Skovrydderen. S. 529-539. Budstikken.

Oversettelser

Om Næringsmidler i Almindelighed. Efter Dr. Grouven. S. 20-40. Budstikken.

Planternes Anatomi og Physiologi i Grundtræk. Af Herman Schacht. (Asbjørnsen jobbet med Dr. Fr. Chr. Schübeler. Christiania: P. F. Steensballe.

 

1862

Bøker

Træ- og Udskjærings-Arbeide til Husflidens Fremme i Norge. Christania: P. F. Steensballe.

Artikler

Geoffroy Saint Hilaire: Om Acclimatisation af fremmede og Tæmningen af vilde Dyrarter. Nr. 20. Illustreret Nyhedsblad.

Isskabe og Iskasser, nye for vort Land. Nr. 14. Illustreret Nyhedsblad.

Ogsaa en Martyt for Træolien. Nr.21. Morgenbladet.

 

1863

Artikler

Engelske Kammerladnings-Rifler. Nr. 22. Illustreret Nyhedsblad.

Fede Folk og deres Fremtisdudsigter. Nr. 16. Illustreret Nyhedsblad.

For Husbrug og Haandværksdrift. Nr. 28-29 & 35. Illustreret Nyhedsblad.

Ailanthus-Spinderen. Nr. 21. Illustreret Nyhedsblad.

Oversettelser

Et Par lidet paaskjønnede Landmandsvenner. Etter Dr. Hamm. Nr. 18. Illustreret Nyhedsblad.

Fødemidlerne, som de maa være, for at vedligeholde Hilsen, give Kræfter og spare Penge i Huusholdningen. Af Albin Koch. Christiania: P.F Steensballe, Brøgger og Christie. [Oversettet etter andre utgaver.]

 

1864

Bøker

Fornuftigt Madstel. En tidsmæssig Koge- og Husholdningsbog. Trykket under pseudonum Clemens Bonifacius. Christiania: Ukjent. [P. F. Steensballe?].

Artikler

Anmeldelse af Jon Arnasons «Islenzkar þjóðsögur». Nr. 24. Illustreret Nyhedsblad.

Beskrivelse over en ny Asteridslægt, Brisinga endecaenemos. Vol. 1. s.105. Catalogue of scientific papers.

Das Leben in den gröszten Meerestiefen. Nr. 5. s.15. Samml. Gemeinverst. Wissensch. Vorträge. Hrsg.v. R. Virchow u. Fr. V. Holtzendorf. Af Dr. E. Heckel.

For Husbrug og Haandværksdrift. Nr. 25. Illustreret Nyhedsblad.

Paa Fladmark. Nr. 26. Illustreret Nyhedsblad.

 

1865

Bøker

Fornuftigt Madstel. En tidsmæssig Koge- og Husholdningsbog. Andre utgave. Christiania:   P. F. Steensballe.

Artikler

Fuglenes Fredning. Norsk Landmandsbog, utgivet av Anton Rosing. Christiania: Jac Dybwad.

Irlandsk Torvdrift. Nr. 13. Illustreret Nyhedsblad.

Om Brændtorv fra Danmark og Holland og Norge paa Klingebergudstillingen. Nr. 274. Morgenbladet.

Om Pilekviste ved Udstillingen paa Klingenberg. Nr. 273. Morgenbladet.

Om Pilekviste ved Udstillingen paa Klingenberg. Nr. 47. Stavanger Amtstidende.

 

1866

Bøker

Fornuftig Madlavning og Husbrug eller om hensigtsmæssig Valg og Tilberedning af Næringsmidler. Utgav av E.A.Scharling. København: Forlagt av "Selskabet for Naturlærens Udbredelse".

Artikler

Nogle Landmansvenner blandt de vilde Pattedyr. S. 85-105. Norsk Landmandsbog, utgivet av Anton Rosing. Christiania: Jac Dybwad.

Krystallisering paa Blik. Nr. 14. Adressebladet.

Om Slibning og Polering af Metaller for Arbejdere paa Landet. Nr.17. Adressebladet.

 

1867

Bøker

Andamålsenlig Matlagning och vägledning i hushållet enligt kemiska grundar. Utgav af «Sällskapet för Naturlärens utbredning i Köpenhamn». Stockholm: Albert Bonniers Förlag.

 

1868

Bøker

Anton Rosing. Et Livsbillede. Christiania: Ukjent [Jacob Dybwad?]. [Publisert i Norsk Landmandsbog for 1868].

Norsk Landmandsbog for 1868. Christiania: Jacob Dybwad.

Torv og Torvdrift. Christiania: P. F. Steensballe.

Artikler

Andmeldelse af Polytekniske Tidsskrifter. Nr. 297. Morgenbladet.

Anton Rosing. Et Livsbillede. S. V-XXXVIII. Norsk Landmandsbog for 1868. Christiania: Jacob Dybwad.

Fuglenes Fredning. Nr.47. Adressebladet.

Heimdalsmyrene. Med Th. Kjerulf. S. 119-130. Norsk Landmandsbog for 1868. Christiania: Jacob Dybwad.

Lidt om Torvbrændsel. Nr. 44. Adressebladet.

Om Torvmyrer og Torvdrift. Nr. 18. Folkevennen.

Rugekasser for insektædende Fugler. Nr. 49. Adressebladet.

Ørlandets Sameie. Nr.31. Trondhjems Stiftsavis.

Oversettelser

Ernæringsspørgsmaalet eller Fødemidlerne, som de maa være, for at vedligeholde Hilsen, give Kræfter og spare Penge i Huusholdningen. Efter H.Schacht. Christiania: P. F Steensballe.

 

1869

Bøker

Anton Rosing. Biographie par. Christiania: Imprimere de Chr. Johnsen.

Norsk Landmansbog for 1869. Christiania: Jacob Dybwad.

Artikler

Beskrivelse over en ny Sjøfjærslægt, Kophobelemnon Mülleri. S. 106. Monografi della famigilia dei Pennatularii. Af S.Richardi. Bologna: Tipi Fava E. Gavagnani.

En vestlandsk Skovdal. S.41-63. Fra nordiske Digtere. 

Hermetisk Nedlægning. S.159-163. Norsk Landmandsbog for 1869. Christiania: Jacob Dybwad.

Klækningskasser af brændt Ler for insektædende Fugle. S. 154. Norsk Landmandsbog for 1869. Christiania: Jacob Dybwad.

Om Torvbrug og Torvbrændsel. S. 121-148. Norsk Landmandsbog for 1869. Christiania: Jacob Dybwad.

Skal Hesten vandes før eller efter den har fsset Havre?. S. 157. Norsk Landmandsbog for 1869. Christiania: Jacob Dybwad.

Turnipsdyrkning. S. 158. Norsk Landmandsbog for 1869. Christiania: Jacob Dybwad.

Uddrag af Reiseberetning om Torvdriftens Fremgang i Søndre Bergenhus Amt. Nr. 189. Morgenbladet.

Uddrag af Reiseberetning om Torv- og Brændeforhold i de hallingdalske Sæteregne. Nr. 224. Morgenbladet.

 

1870

Bøker

Andreas Wulfsberg Grøtting. Christiania: Ukjent.

Michael Sars. Nogle Træk af en Naturforskers Levnet og Arbeider. København: Ukjent. [Publisert i (Danske) Illustreret Tidende].

Norsk Landmandsbog for 1870. Christiania: Jacob Dybwad.

Til Erindring om Professor Dr. Michale Sars. Christiania: Trykt hos W. C. Fabritius.

Artikler

Biografi af Professor M.Sars. Nr. 553. (Dansk) Illustreret Tidende.

Beskrivelse over en ny Sjøfjærslægt, Kophobelemnon Mülleri. S. 27. Catalogue of Sea-Pens or Pennatularide in the Collection of the British Museum. Af Gray. London.

En vestlandsk Skovdal. Nr. 105-107. Helsingfors Dagblad.

Et Foredrag over Undersøgelse af Torvmyrer og Foranstaltninger til Torvdriftens Fremme. Nr. 93. Hamars Stiftstidende.

Festtale for Professor Sars ved Festen til Fædrenes Minde. Nr. 25. Aftenblad.

Hoffmans Ringovn. S.147-160. Norsk Landmandsbog for 1870. Christiania: Jacob Dybwad.

Krukker og Daaser til hermetisk Nedlægning. S. 165-170. Norsk Landmandsbog for 1870. Christiania: Jacob Dybwad.

Neokrolog over A.W.Grøtting. Nr. 20. Norsk Folkeblad.

Ny Maade at nytte Torv som Gjødningsmiddel. S.143-147. Norsk Landmandsbog for 1870. Christiania: Jacob Dybwad.

Om Skovene og om et ordnet Skovbrug i Norge. S. 218. Lupmo e la natura. Af G.P Marsh.

Reiseberetning om Torvdrift i Nittedalen, Vang, Løiten, søndre Bergenhus, Sønd- og Nordfjordn samt det Throndhjemske. Nr. 199. Morgenbladet.

Sagflis til Kreaturfoder. S. 161-165. Norsk Landmandsbog for 1870. Christiania: Jacob Dybwad.

 

1871

Bøker

Tidsenlig matlagning. Kok- och hushållsbok omfattende såväl vanlig matlagning som tillagning af svamprätter, inläggning och förvaring, val och inköp af matvaror m.m. Oversetet av M.Langlet. Stockholm: Ukjent.

Artikler

Uddrag af en Beretning om Foranstaltninger til Torvdriftens Fremme og fornemmelig om Reiser i Finmarken. Aug. eller Sept. Morgenbladet. 

Om Torvdriften i 1870. Nr. 20. Folkevennen.

 

1872

Artikler

Beskrivelse over en ny Asteridslægt, Brisinga endecaenemos. On Some Remarkable Forms of Animal Life from Great Deeps off the Norwegian Coast. Af G.O.Sars. Christiania: Brøgger og Christie.

Beskrivelse over en ny Sjøfjærslægt, Kophobelemnon Mülleri. Nr. 8. Abhandlungen der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft. Af A. v. Køllkier.

Indskrifter paa Ølboiler. S. 149. Bierstudien, Ernst und Scherz. Af Dr. J. S. Ch. Græszes. Dresden: R.v. Fahn Forlag?.

Opgaver om Ølbrygning samt Udskibnings- og Indførselsforhold af Øl i Norge i 1870. S. 102-104. Bierstudien, Ernst und Scherz. Af J.S. Ch. Græszes. Dresden: R.v. Fahn Forlag?.

Torvdriften 1871. Nr. 21. Folkevennen.

 

1873

Artikler

Vildrene. S. 88. Medd. fra Norsk Jæger- og Fiskerforening. Af N.Wergeland.

 

1874

Artikler

Beretninger om Almenningsforholdene væsentlig i nordre Trondhjems Amt fra 1860-63. Nr. 2. s. 1-51. Forksjellige Indberetninger fra ved Statens Forstvæsen ansatte Funktionærer. 1851-1873. Christiania:Ukjent.

Beskrivelse over en ny Asteridslægt, Brisinga endecaenemos. S. 459. Mythologie Zoologique ou les legends animals trad par. Af Angelo de Gubernatis. Paris: A. Durand et Pedone.

Motiveret  Forslag til Ansættelse af en Torvmester i søndre Throndhjems Amt. Nr. 145. Throndhjems Adressekontors Efterretninger.

Om Overtroens Væsen og Betydning. Nr. 74. Morgenbladet.

Om Skovene og om et ordnet Skovbrug i Norge. Appendix s.7. The earth as modified by human action. Af G.P Marsh. New York: Scribner, Armstrong & Co., No. 654 Broadway. 

Om Torv og Torvmyrer fornemmelig paa Spangerejd og Lindesnæs. Nr. 56. Lister og Mandals Amtstidende.

Vestlandske Skovforhold, Beretning om en forstlig Undersøgelsesrejse i det vestenfjeldske Norge Sommeren og Høsten 1859. Nr. 1. s. 420-439. Forskjellige Indberetninger fra de ved Statens Forstvæsen ansatte Funktionærer. 1851-1873. Christiania: Ukjent.

 

1875

Artikler

Asgaardsrejen. Nr. 24 & 25. Ny illustreret Tidende.

Om Torvsagen, en Forestilling til Lister og Mandals Amt om Nytten og Nødvendigheden af en Amtstorvmesters Ansættelse. Nr. 71. Kristianssands Stiftsavis.


 

Av Annaleena Saar og Lili Reitmeyer
Publisert 20. apr. 2022 11:31 - Sist endret 7. juli 2022 11:11