Intelligensens historie

Et vitenskapshistorisk forsknings-, formidlings-, og forvaltningsprosjekt om vitenskapelig måling av psykiske egenskaper i Norge fra første verdenskrig til idag. Prosjektet vil motta støtte fra Norges forskningsråd, fra sommeren 2021. 

Engelskspråklig prosjektskisse: Historicizing Intelligence: Tests, metrics and the shaping of contemporary society

 

Prosjektleder: Jon Røyne Kyllingstad

Prosjektet tar for seg utvikling og bruk av ulike teknikker for testing og måling av psykiske egenskaper i Norge fra første verdenskrig og fram til i dag. Målet er å utforske i hvilken grad og på hvilken måte slike teknikker har spilt en rolle for utviklingen av pedagogikk, psykologi og  psykiatri  som forskningsdisipliner, universitetsfag og profesjoner og som leverandører av vitenskapelig ekspertise til å løse ulike samfunnsoppgaver. Målet er videre å kaste lys over framveksten av «intelligens» og andre begrep og kategorier som har blitt og blir benyttet for å begrepsfeste, beskrive og kategorisere menneskers psykiske egenskaper.

Prosjektet tar ikke minst sikte på å undersøke sammenhenger mellom disse tingene: Hvordan har psykologiske tester og måleteknikker - som har blitt utviklet for å besvare bestemte forskningsspørsmål og/eller løse bestemte samfunnsoppgaver - preget fagfolks forståelse av menneskesinnet og hvordan har slik kunnskap påvirket samfunnet?  Prosjektet tar utgangspunkt i kildemateriale relatert til Universitetet i Oslo og fokuserer på utviklingen i Norge, men det norske materialet vil settes inn i en internasjonal sammenheng.  Vi vil derfor arbeide for å etablere et internasjonalt kontaktnett omkring prosjektet.

Prosjektet har utspring i MUVs mandat, som er å forvalte, formidle og forske på den historiske arven til Universitetet i Oslo. Som ledd i denne virksomheten, samarbeider vi med fakulteter og institutter for å identifisere historisk verdifulle gjenstander, etablere og katalogisere museale samlinger, gjøre samlingene tilgjengelig for forskning og formidle kunnskap om disse samlingene gjennom blant annet utstillinger.

«Intelligensens historie» er en strategisk satsning idet den søker å koble sammen alle MUVs tre arbeidsoppgaver, samtidig som den er samtidsaktuell og samfunnsrelevant og har en tematikk som er fag- og fakultetsoverskridende. Prosjektet retter interessen mot fagene pedagogikk, psykologi og psykiatri. Dokumenter, publikasjoner og gjenstander som har vært benyttet til måling av intelligens og lignende ved Universitetet i Oslo skal identifiseres. Forskning og formidling skal skje med utgangspunkt i dette materialet. Tanken er å utvikle en arbeidsmetodikk der arbeid med forvaltning av gjenstander i samarbeid med institutter og fakulteter og vitenskapshistorisk forskning går hånd i hånd med formidling på nett og i form av utstilling.

Prosjektet har fått innvilget et søknad om forskningsmidler for tre år, fra 1. juni 2021. Det vil da utvikles til et større prosjekt i samarbeid med et tverrfaglig team av forskere ved flere universiteter og høyskoler i Norge og utlandet. Se prosjektbeskrivelse her.

 

 

Av Jon Røyne Kyllingstad
Publisert 1. apr. 2019 08:42 - Sist endret 27. mars 2021 13:40