Om Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV)

MUV ble opprettet av Universitetsstyret i 2001. Museet skal formidle, dokumentere, bevare og bidra til økt kunnskap om universitets- og vitenskapshistorie ved Universitetet i Oslo (UiO). MUV har etter Universitetsstyrets ønske et særlig ansvar for å fokusere på UiOs antikvariske bygningsarv.

Museum for en sentral institusjon

Universitetet i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon. Til sammen tilsvarer studenter og ansatte befolkningen i en middels norsk by. Siden grunnleggelsen i 1811 har institusjonen hatt en grunnleggende betydning for utviklingen av landet gjennom undervisning, forskning, formidling og innovasjon. Universitetet har også vært en politisk aktør og en kulturinstitusjon. MUV skal speile det store historiske mangfoldet ved UiO og koble dette til samfunnet rundt oss. Museet skal også bidra til å ta vare på universitets arv.

Fra 2009 ble MUV organisert som en egen gruppe i Plan- og eiendomsseksjonen ved Eiendomsavdelingen. Museet deltok spesielt i seksjonens arbeid innenfor forvaltning og rehabilitering av antikvariske bygninger. Fra 2015 ble MUV en del av Kulturhistorisk museum. MUV er en egen avdeling innen seksjonen SENK (Seksjon for entografi, numismatikk og klassisk arkeologi). MUV har også samarbeid med en rekke fagmiljø på tvert av universitetets organisasjon og faggrenser.

Målgrupper

MUVs målgrupper er UiOs ansatte og studenter, byens befolkning og andre faginteresserte. Gjennom nettstedet, skriftlige publikasjoner, media og dokumentasjonstiltak har MUV også et nasjonalt nedslagsfelt. Museet benyttes som kunnskapsbase for ulike virksomheter og samfunnsaktører. Vi besvarer hvert år mange spørsmål forbundet med universitetshistorie fra inn- og utland.

Formidling

MUV har ikke et fast utstillingslokale, men tar i bruk alle UiOs bygninger til utstillinger eller arrangementer. Omvisninger og foredrag er andre sentrale formidlingsaktiviteter. Nettstedet er en sentral formidlingskanal for MUV. Museets ansatte holder også forelesninger for studenter, deltar i studentprosjekter eller samarbeider med andre UiO-enheter om undervisningsopplegg. Museet fungerer som intern rådgiver med hensyn til ulike formidlingstiltak ved universitetet.

Forskning

Universitetets mangfoldige virksomhet gjennom mer enn to hundre år krever grunnforskning for å forstå historien eller skaffe ny kunnskap. MUV arbeider med ulike skriftlige eller fotografiske kilder og arkivalia i tillegg til intervjuer, personlig minnemateriale og faglitteratur. Så langt mangler det kunnskap om mye av virksomheten ved universitetet. MUVs fremskaffer denne kunnskapen, enten som del av større forskningsprosjekt eller som basis for vår populærvitenskapelige formidling.

Bevaring og dokumentasjon

Gjenstandsdokumentasjon er ett av MUVs satsningsområder. Museet forvalter flere eldre og verdifulle universitetssamlinger og arbeider etter kapasitet med bevaringsverdige gjenstander på hele UiO. I tillegg til registrering, fotografering, konservering og forsvarlig oppbevaring er det grunnleggende å bevare spesialkunnskapen om gjenstandene.

Universitetshistorisk fotobase er MUVs mest betydelige dokumentasjonsprosjekt. Basen inneholder 30 000 digitaliserte fotografier fra rundt 1860 til i dag. De er viktige kilder og brukes i mange ulike sammenhenger, fra forskningsprosjekter til media.

MUV deltar i den antikvariske bygningsforvaltningen ved universitetet. Museet har et spesielt ansvar i forvaltningen av Observatoriet.

Av Bjørn Vidar Johansen
Publisert 25. okt. 2012 18:52 - Sist endret 30. apr. 2016 13:39